Skriv ut

Styrelse & organisation

Boxerfullmäktige

Svenska Boxerklubbens högsta beslutande instans är Boxerfullmäktige (BF), och består av valda ombud från samtliga Lokalområden internalLink (LO). BF väljer Avdelningsstyrelsen (AS), dess verkställande och förvaltande organ. BF väljer för verksamheten erforderliga kommittéer, arbetsgrupper och ansvariga inom AS, eller ger AS i uppdrag att välja dessa. BF tillsätter även LO:n (årligen) eller ger AS i uppdrag att tillsätta dessa samt fastställer LO:s gränser, alternativt ger AS i uppdrag att fastställa dessa. För mer information se Svenska Boxerklubbens stadgar pdf.

Avdelningsstyrelse

AS, som valts av BF som dess verkställande och förvaltande organ, består av 9 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Mandattiden för ordförande i AS är 1 år och är ett personval. Övriga ordinarie ledamöter och suppleanter väljs så att årligen halva antalet väljs, för en tid av 2 år. Det är önskvärt att varje LO är representerat i AS. Avgår ledamot eller suppleant under första året av sin mandatperiod, väljs vid nästa BF ny ledamot eller suppleant för återstoden av dennes mandatperiod (fyllnadsval).

AS utser, om BF så beslutat, även för verksamheten erforderliga kommittéer, kontaktpersoner och ansvariga inom AS samt ombud till SBK:s Kongress och SBK/RASK.

Ansvariga, allt efter behov och möjlighet, bör finnas för

 • Avel
 • Rapportering i Brukshunden
 • Boxerns exteriör- Utställning
 • Mentalbeskrivning
 • PR o Info
 • Utmärkelser o Förtjänsttecken
 • Rapportering i BB
 • Årsbok
 • Korning
 • Internationellt samarbete
 • Boxerns hälsa
 • Valphänvisning
 • Bruks o Lydnads rapportering
 • IT
 • Organisation
 • Medlemsvård
 • Boxer-SM
 • Boxerläger

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.