Skriv ut

50yr

Svenska Boxerklubbens historia

Boxeruppfödarna var i början på 1960 talet missnöjda med SBK som huvudägare till samtliga tjänstehundsraser. Där hade boxer – och collifolket svårt att framgång för sina rasfrågor. SBK upplevdes som mycket centralistisk med mycket lite intresse för boxerrasen.

En grupp arbetade för och önskade en frigörelse från SBK medan en större och mera vältalig grupp ansåg bildande av en Avelsförening för Boxer vara den lämpligaste lösningen.

År 1962. Ordf. Peggie Ceder. 30 medlemmar. 1285 registrerade boxer.

En interimsstyrelse bildades 1962 av ett antal uppfödare med Peggy Ceder som ordförande. Övriga ledamöter var Forester Johnsson, Curt Ljungholm, Rolf Dahlström, Åke Lindström och Lars-Erik Redlund. Under detta år arbetades febrilt med att påverka SBK bildandet av Avelsgrupp för boxer.

År 1963. Ordf. Peggie Ceder. 30 medlemmar. 1459 registrerade boxer.

Året efter kallade SBK:s generalsekreterare till möte med interimsstyrelsen. En ansökan författades om bildande av Avelsgrupp för boxer vid namn Boxergruppen vilket också godkändes vid SBK:s årsstämma 23 mars 1963.

På den tiden kunde styrelsens medlemmar åka gratis på tåg då SBK var en militär organisation. Boxergruppen kunde även utnyttja tjänstebrevsrätten.

Samma år anordnar Boxergruppen sin första valputställning i Upplands Väsby. Domare Axel Jacobsson och Axel Hellgren. BIR vinnare Siggesunds Erry och BIM Årstavallens Helloh.

År 1964. Ordf. Peggie Ceder. 96 medlemmar. 1361 registrerade boxer.

Första årsmötet genomfördes 7 mars 1964 . På detta årsmöte överlämnade Rolf Dahlström en träklubba, utformad med ett fint boxerhuvud. Denna ordförandeklubba används än idag på Boxerfullmäktige.

År 1965. Ordf. Peggie Ceder.1318 registrerade boxer.

Styrelsen beslöt ge ut ett medlemsblad med namnet Boxerbladet. Ansvarig utgivare skulle vara ordförande med en enig styrelse bakom sig. Formatet skall vara A5 och bladet skall utkomma med 4 nr/år. Första numret skall vara utsänt i mitten av maj. Annonspriser bestämdes till 40:- per halvsida. Parnings- och dödsannonser skulle införas gratis.

En av Boxerklubbens grundare Forester Johnsson avled 1965. Honom till minnet stiftades ett ständigt vandrande minnespris Forester Johnssons Minnespris som skulle utdelas till den mest meriterade bruksboxern varje år.

En delegation från Västsverige lade en motion på årsmötet 1965 om att utverka ett utträde ur SBK och bli en fristående och självständig specialklubb för boxer. Representanter från SBK var Axel Hellgren och dåvarande SBK:s generalsekreterare Tage Pehrsson. Efter votering beslutades det att Boxergruppen skulle kvarstå under SBK.

Försöket misslyckades, men som "plåster på såret" fick Västsverige bilda en lokal Boxergrupp den s.k. Västra kommittén och idag benämns Västra Lokalområdet.

År 1968. Ordf. Peggie Ceder. 298 medlemmar. 1412 registrerade boxer.

Byter Boxergruppen namn till Svenska Brukshundklubbens Avelsavdelning för Boxer (AfB). Samma år 7 januari i Stockholm arrangerar Boxerklubben sin första officiella utställning. Axel Jacobsson dömde hanarna och Bengt Härnman tikarna. BIR-vinnare Salgray's Ally of Keylin och BIM tiken Siggesunds Erry. År 1970 registrerades 1755 boxer och på AFB:s utställning i Uppsala deltog 230 boxer. Samma år 1 januari blev korning officiell för boxer. Namnfrågan för AfB kom upp till diskussion 1971. Från många håll anses att "avelsavdelning" ger bilden av sammanslutning för uppfödare, än en sammanslutning av "boxerintressenter" oavsett om man är uppfödare eller allmänt intresserad av rasen och dess utveckling. Namnet har en väsentlig betydelse för medlemsrekryteringen, ansågs från flera håll. Boxerstatyetter börjar utdelas till BIR hundarna på AFB:s utställningar.

År 1972. Ordf. Bo Östlund. 480 medlemmar. 2327 registrerade boxer. Boxerklubben 10 år!

Nordiskt rekord antal utställda boxer på AfB:s Jubileumsutställning i Skokloster – 298 boxer. Domare Hans Lehtinen, Finland, Axel Jacobsson och Bengt Härnman. BIR-vinnare Drabant Taram-Taratam och BIM-vinnare/tik Siggesunds Onie. Den Gyllene Boxern 1 utdelades till Axel Jacobsson och nr 2 till Bo Östlund. Samma år arrangerades AfB:s första officiella korning på Solna – Sundbybergs Brukshundklubb.

År 1974. Ordf. Börje Åhs. 1983 registrerade boxer.

Vid SBK:s Riksstämma 1974 fastställdes att Avelsavdelningarna får bilda lokalområden runt om i landet. AfB tillsatte Gävle/Dala, Närke -Värmland, Södra och Gotlands lokalområden. Dessförinnan kallades de kommittéer såsom Västra kommittén, Östra Götalands kommittén, Östra kommittén och Närke Värmlands kommittén. För Skåne, Gotland, Gävle/Dala och Norrland fanns det kontaktmän.

År 1975. Ordf. Ragnar Borjefors. 480 medlemmar. 1554 registrerade boxer.

År 1975 fanns det sex lokalområden. Redan då kan man se Nils Molin och Lars-Erik Redlund i Västra, Marita Holmsten Östlund, Ingrid Roos och AnnMarie Mäland i Närke/Värmland och i Gävle/Dala givetvis Mats Jansson. SBK/SKK införde godkänt karaktärsprov som krav för deltagande i BIR klass fr.o.m 1 juli. Boxerklubbens motivering för att inte införa detta var att man ansåg att dåtidens karaktärsprov kunde utformas på ett godtyckligt sätt och bedömas av domare som ej hade någon djupgående utbildning på mentaltester. Man ansåg det vore bättre att stimulera hundägarna till att testa sina hundar vid korningens mentaltest genom att jämställa mentaltest vid korning med bruksmeriten för erhållande av svenskt utställningschampionat.

År 1976. Ordf. Ragnar Borgefors. 1260 registrerade boxer.

Beslutade SBK/SKK fr.o.m 1 januari får kryptorchid hanhund delta i bruksprov, lydnadsprov, draghundstävlingar och exteriörbeskrivningar samt delta i korningens mentaltest. Återstår endast officiella utställningar. Ursprunget till denna förändring ligger i Svenska Boxerklubbens motion till SBK.

År 1977. Ordf. Anders Lindström. 906 medlemmar. 1322 registrerade boxer.

Statuterna för Peggie Ceders VP ändrades till att priset utdelas till årets vinstrikaste boxer. Statuter för Gyllene Boxern godkändes. Den Gyllene Boxern är AfB:s högsta utmärkelse och kan tilldelas enskild person eller organisation såsom erkänsla för förtjänstfulla insatser av så synnerlig betydelse för dess verksamhet. Den Gyllene Boxern nr 3 tilldelas Astrid Johansson och nr 4 till Inger Tireland. Krav fastställdes på hanhund som skulle rekommenderas till avel. Valphänvisningarna via AfB:s kansli återupptogs.

År 1979. Ordf. Anders Lindström. 876 medlemmar. 1193 registrerade boxer.

Styrelsen beslöt uppdra åt Sören Tiback att undersöka SKK:s inställning till ev. bildande av egen specialklubb för boxer, samt därtill hörande frågor angående boxerns framtida status. Vidare beslöts att undersöka vad ett bildande av en sådan specialklubb skulle innebära ekonomiskt. Styrelsen beslöt under året att avsluta utredningsuppdraget ang att bilda en egen specialklubb. Uppdrog istället åt Nils Molin att utreda organisationsdelen.

År 1980. Ordf. Ragnar Borgefors. 888 medlemmar. 1077 registrerade boxer.

Diskussioner om bildande av specialklubb direkt under SKK fortskrider. AfB är bla. intresserad av ett väsentligt större ekonomiskt stöd från SBK för att kunna utveckla boxerrasen till en bättre och sundare hund. Datakommitté bestående av Sören Tiback, Sven-Einar Holmsten och Inger Tireland. Alltså 32 år sedan vi började använda datorer för att registrera resultat hos SKK. SBK och rasklubbarna erbjuds utrymme. AfB:s datakommitté utarbetar ett förslag till vad som ska databehandlas, framförallt för sjukdomskommittén.

År 1981. Ordf. Mats Jansson. 854 medlemmar. 1077 registrerade boxer.

AfB bytte namn till Svenska Boxerklubben. Svenska Boxerklubbens verksamhet hade expanderat under de senaste åren och man ansåg att det nu var läge för en mer riksomfattande organisation. Organisationskommittén utarbetade ett förslag baserat på centrala SBK:s stadgar och verksamhet, modifierat för att passa vår verksamhet.

Larm om en ny sjukdom som drabbar boxer kom från England. Sjukdomen benämndes som Progressiv Axonopathi och förkortat P.A.

Regler för Auktorisation av Boxeruppfödare.

År 1982. Ordf. Mats Jansson. 927 medlemmar. 805 registrerade boxer.

Svenska Boxerklubbens förslag på ny organisation behandlades som ett utskottsarbete. Utskottet förordade att vi skulle få använda oss av den nya organisationen under en prövotid på 4 år. SBK Kongressen hänsköt emellertid frågan till förbundsstyrelsen för fortsatt handläggning. Beslöts att ta upp frågan till ASK.

År 1983. Ordf. Mats Jansson. 943 medlemmar. 805 registrerade boxer.

Den Gyllene Boxern nr 5 tilldelas Sören Tiback. Korningsstatyetter och korningsdiplom delas ut för första gången.

Stadgar till nya organisationsförslaget behandlas i Söderköping av organisationskommittén. Nils Molin, Inger Tireland, Karl-Erik Johansson, Anders Härnman och Agneta Foucard. Stadgarna inskickade till SBK för behandling. Svenska Boxerklubben har från SBK fått en eloge för det enorma arbetet som är nerlagt. Förbundstyrelsen ställde sig positivt till att vi provar en ny organisation under förutsättning att två medlemsmöten godkänner stadgarna. Det ena blir årsmötet, det andra hålls tidigast 2 månader efter årsmötet.

Hundbeskrivarkurs på Mems Slott med trettiotalet deltagare.

År 1984. Ordf. Anders Härnman. 931 medlemmar. 719 registrerade boxer.

Auktorisation av uppfödare fungerade otillfredsställande varför detta projekt lades ner. SBK vill ha brukskrav för deltagande i segrarklass. Svenska Boxerklubben skickade en skrivelse till SBK btr svanskuperingsförbud.

Nya organisationen/stadgar som skall prövas under 4-årsperiod, som tillstyrktes på årsmötet. Extra årsmöte 11 augusti i Nybro. Omröstningen utföll med majoritet för förslaget. Organisationsförslaget ska börja gälla från 1985.

År 1985. Ordf. Anders Härnman. 1144 medlemmar. 750 registrerade boxer.

Svenska Boxerklubben fick ny organisation. LO: na höll medlemsmöte under februari för att avsluta den gamla organisationen. Förslag till kallelse och dagordning skickas till varje LO. LO:na fick komma med rekommendationer till Boxerfullmäktige hur en ev. vinst skulle fördelas. Alla kallelser, PM mm skall sändas till kansliet, samt all korrespondens med styrelse, kommittéer mm skall gå via kansliet.

Svenska Boxerklubben var den rasklubb som ökade mest inom SBK. Under 1985 passerade Boxerklubben för första gången det magiska talet på 1000 medlemmar. Svenska Boxerklubben inställning till kuperingsfrågan diskuterades på uppfödarkonferensen i Nora, ca 75 % av deltagarna var emot ett förbud. Svenska Boxerklubbens första Boxerweekend anordnades i Mölle med ca 70 deltagare.

År 1986. Ordf. Anders Härnman. 1203 medlemmar. 762 registrerade boxer.

Svenska Boxerklubben önskade stadgeändring för lokal rasklubb, för att ge lokala klubben full dispositionsrätt över de medlen som genereras genom dess verksamhet och dess del av den lokala rasklubbsavgiften, medan den formella äganderätten till dessa medel tillfaller avdelningen, vilken åligger att redovisa den centralt. Förbundsstyrelsen uttalade sig positivt till denna ändring under försöksperioden.

Den Gyllene Boxern nr 6 tilldelades Barbro Olsson.

År 1987. Ordf. Anders Härnman. 1345 medlemmar. 725 registrerade boxer.

Svenska Boxerklubbens förslag till stadgeändring bifölls. Eftersom förslaget togs även på 1986 års fullmäktige kan det nu antas.

Beslut från SBK ang. krav för utställningschampionat. Fr.o.m. 1988-01-01 blir det krav på HD u.a på samtliga brukshundraser. Mentaltest som alternativ till bruksmerit för utställningschampionat godkändes för bl.a boxer. Datorinköp. Funderingar att köpa in en dator börjar diskuteras. Nödvändigt är då att ha en person med stort intresse och gedigen kunskap som kan åta sig sköta den. Kjell Jufalk fick i uppdrag att se över datafrågan. 

Internationell uppmärksamhet. Vid den pompösa festkvällen vid årets Jahressieger – utställning utdelades en del förtjänsttecken till framstående boxeruppfödare och detta år tilldelades en svensk kennel detta förnämliga pris för sin uppfödning. Det var Marlene Mussawir, kennel Engelaiz.

För första gången avhölls Svensk Boxervinnarutställning i Ludvika. Domare Bengt Härnman. Svensk Boxervinnare utsågs Engelaiz Engel, ägare Marlene Mussawir.

År 1988. Ordf. Anders Härnman. 1425 medlemmar. 633 registrerade boxer.

Svanskuperingsfrågan. Ett brev från SKK lästes upp. Enligt ett förhandsbesked från Jordbruksutskottet ska djurskyddslagen underskottsbehandlas den 12 – 14 april, vilket troligen innebär att riksdagen fattar beslut 1 maj. Tiden fram tills dess önskar SKK att alla försöker påverka beslutsfattarna via skrivelser och massmedia.

Svanskuperingsförbudet är framflyttat till 31/12 1988.

Den Gyllene Boxern nr 7 tilldelades Karl-Axel Bandelin.

År 1989. Ordf. Kjell Jufalk. 1475 medlemmar. 607 registrerade boxer.

SBK:s Kongress beslutade fastställa Svenska Boxerklubbens nya organisation.

SKK beslutade för ett utställningsförbud för kuperade hundar av kuperingsras efter 1989-09-28 att börja gälla på utställningarna 1990-01-01. CS fick i uppdrag av KF att jobba för att lagen ang. svanskupering hävs.

År 1990. Ordf. Kjell Jufalk. 1431 medlemmar. 542 registrerade boxer.

Boxerklubben tillställer Lantbruksstyrelsen en dispensanökan ang. svanskupering av boxer. Avslag från Lantbruksstyrelsen.

Den Gyllene Boxern nr 8 tilldelas Mats Jansson

År 1991 – 1994. Ordf. Barbro Rydin. 1371 medlemmar. 576 registrerade boxer.

Projekt Boxer till Tusen stardades. Syftet var att få så många boxrar som möjligt exteriörbeskrivna under året. Totalt beskrevs 220 boxer varav 80 av dessa beskrevs vid korningar.

Ny ansökan om dispens btr svanskupering skickades till Lantbruksstyrelsen. 30 års jubileum vid Boxerfullmäktige i Torshälla den 7 mars 1992.

Gränserna öppnas. Ansökan om medlemskap i ATIBOX.

År 1995 – 1996. Ordf. Carl-Henrik Sporre. 1356 medlemmar. 645 registrerade boxer.

Den Gyllene Boxern nr 9 tilldelas Barbro Rydin. Hamiltonplaketten tilldelas Marlene Mussawir, Engelaiz Kennel. Boxerbladet har 30 års jubileum. Sverige valdes in i ATIBOX 1995. Boxer till Tusen avslutas Boxerklubbens hemsida som provsida på internet.

År 1997- 1999. Ordf. Bo Cronert. 1293 medlemmar. 599 registrerade boxer.

En provsida på internet har skapats. Boxerläger Väddö skjutfält, 97 deltagare.

Uppfödarkonferens i Ånnaboda, 43 deltagare. Hjärtspecialisten Clarence Qvart föreläste om aorta stenos. Den italienska domaren Paula Watten berättade om boxer i Europa. Anders Härnman hade en praktisk exteriör bedömning utomhus av sju högkvalitativa hundar av internationell klass. Uppfödarträffen avslutades med gruppbedömning.

År 1998. Boxerklubbens första BoxerSM i bruksprov, lydnad och utställning i Ånnaboda. Uppfödarkonferens i Ånnaboda, 50 deltagare.

År 2000. Ordf. Ragnar Borgefors. 1364 medlemmar. 573 registrerade boxer.

Nya utställningsbestämmelser infördes fr.o.m. 0101. Certifikat utdelas numera i Bruksklassen.. Boxerklubben får en officiell hemsida; www.boxerklubben.nu

År 2001. Ordf. Nina Persson. 1364 medlemmar. 573 registrerade boxer.

Boxerns hälsa/HD. Nytt avläsningssystem infördes för avläsning av HD status. Gyllene Boxern nr 11 tilldelas Eva Rosell.

Uppdatering kommer ske t.o.m. år 2012.

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Saturday the 22nd - Klint & Klant Konsult.