Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Användaren\Desktop\Boxerklubben\Uppdatera\bilder08\klubbinfo.jpg

Informationsbroschyr - om boxerrasen
Info-foldern är uppdaterad med 2011 års evenemang. Uppfödare uppmanas att skicka med ett ex till nya valpköpare. Foldern ska skrivas ut i A3 och vikas på mitten till A4-storlek, för att bäst komma till sin rätt. 

Senaste nytt - intressanta länkar om funnits tidigare på indexsidan
(gammal länk)

 

Svenska Boxerklubben har i enlighet med klubbens stadgar (reviderade och av SBK ännu ej fastställda) till uppgift:

 

För att förverkliga sina uppgifter skall Svenska Boxerklubben bland annat bedriva följande verksamhet:

- att verkställa SBK:s delegerade avelsansvar för rasen Boxer
- att väcka intresse för och främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar av den egna rasen och bevara och utveckla dess bruksegenskaper
- att utbilda hundägare samt sprida kunskap om hundens rätta vård och fostran
- att stimulera till och bedriva prov-, tävlings- och utställningsverksamhet samt
- att inom ramen för förbundets verksamhet företräda hundägarintressen och verka för en god hundhållning och en förbättrad djursjukvård
- att i övrigt fullfölja de uppgifter som åligger SBK i egenskap av specialklubb inom Svenska Kennelklubben, frivillig
försvarsorganisation och medlemsorganisation i Studiefrämjandet. 

- tillvarata den kynologiska forskningen i syfte att utveckla instrument för avelsuppföljning och ställa krav som gör det möjligt att styra aveln inom rasen mot uppsatta mål
- föra register för att sammanställa och publicera uppgifter från exteriör- och mentalbeskrivningar, korningar, bruksprov, utställningar m.m.
- svara för avelsrådgivning för rasen
- samarbeta med övriga rasklubbar samt distrikt och lokalklubbar för en ändamålsenligt bedriven avel för rasen
- utbilda medlemmar inom Svenska Boxerklubben till exteriör- och mentalbeskrivare, föreningsfunktionärer m.fl. samt blivande utställnings domare för rasen
- anordna kurser och diskussioner i genetik, avelsfrågor och andra ämnen inom ramen för Svenska Boxerklubbens
målsättning
- anordna exteriörbeskrivningar, korningar, mentalbeskrivningar och karaktärsprov.