MÖTE MED
SVENSKA BOXERKLUBBENS AVDELNINGSSTYRELSE
Plats:
Telefonmöte
Datum:

3 augusti 2008

Närvarande,
ordinarie:

Agneta Rainsson, Anne Haglund, Karin Johansson, Carl-Henrik Sporre, Alexandra Nylén, Lars-Erik Redlund, Pia Lannermalm

Närvarande
suppleant:
Sirkku Hyyppä, Karin Sundell
Frånvarande: Åsa Lind ordinarie, Thomas Ericsson, Lotta Stenström suppleanter

§ 38
Mötets öppnande
 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Noteras att vice sekreterare för protokoll. Noteras även att SH inträder som ordinarie ledamot i SÖ ställe, samt KS i stället för ÅL.

   
§ 39
Godkännande av dagordningen
 

Dagordningen godkändes. Åtgärdslistan saknas vilket ger strykning av paragraf 42.

   
§ 40
Val av justerare
 

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes PL.

  
§ 41
Genomgång av föregående protokoll
 

Protokoll daterat 20080419-20 LER lämnar följande synpunkter, samtliga bordläggs till nästa möte:
§21 Ändra till ” SH inträder som ordinarie i SÖ’s ställe på detta möte”.
§24 Hänvisar till ett protokoll som enligt LER och CHS inte fanns tillgängligt. VU beslutet skickas ut på nytt.
§28 VU. Fel att välja ett jämnt antal delegater samt att det ska finnas en delegationsordning för VU.
§32 B Angående uppfödarträffen på Kydingeholm
§32 E Angående hemsidan
 
En minnesanteckning från föregående telefonmöte gicks igenom, inga synpunkter lades fram på dessa.

  
§ 42
Skrivelser
 
In
Ut En skrivelselista från PL har mejlats ut och inga tillägg framfördes.
§ 43
Rapportering och beslut i samband med denna
  Kassören
Boxerlägret är ännu ej fullständigt redovisat då vissa leverantörsfakturor ej inkommit.
På PG finns 94 151 kr, PG SM kontot 47 634 kr och på bank 277 447 kr per 31 juli 2008.
7 800 kr i leverantörsskulder.
Halvårsrapport skall lämnas till revisorer och LO:na
AS beslöt att återbetala anmälningsavgift till medlem avseende uppfödarträff för tre år sedan, 800 kr. Detta kommer även att kommenteras i halvårsrapporten.
Återbetalning till två deltagare på boxerlägret som inte kunde komma, andra personer tog deras platser varför AS beslöt att återbetala anmälningsavgiften. AS kommer komma tillbaka i frågan hur vi i framtiden ska göra med återbetalning av anmälnings avgifter som är bindande.

Avel
Förfrågan har inkommit från SKK beträffande valphänvisning via Internet. Det är totalt fyra frågor som skall besvaras.
Avels- och hälsokommittén fick på aprilmötet uppdrag att besvara remissen. PL redogjorde för Hälsokommitténs behandling av remissen. Innehållet kommer tas upp på uppfödarträffen, men sista svarsdatum är 15 augusti. AS UPPDROG åt PL att sända in svaret till SBK/SKK.

Uppfödarträffen, två föreläsare klara från Hjärt- respektive tumörprojektet, Katja Höglund och Henrik von Euler. Eventuellt blir det också en tredje person som föreläser ang Atopiprojektet.

AR ansvarar för annons på hemsidan och i Boxerbladet.

Hälsa
Skrivelse från advokat Schultz har inkommit. AS ger PL i uppdrag att översända de efterfrågade dokumenten.

Mental
Pärm med utdelade diplom och statyetter saknas sedan BF 2007. Detta får bland annat till följd att det till årsboken inte går att kontrollera gamla uppgifter. AR kommer att leta i det gamla materialet som finns hos henne för att se om pärmen kan finnas där.
Noteras att SvB har en avstängd funktionär.

Exteriör
Exteriörutbildningen, anmälningstiden går ut i mitten på augusti. LER avvaktar med att boka lokaler tills anmälningstiden gått ut då man vet hur många som är anmälda.
Hundar behövs till examination av exteriörbeskrivare i november, Samtliga har UPPDRAG att tänka till på lämpliga hundar och ge förslag till AR.

Tävling
Vid IPO domarutbildningen har det felaktigt blivit så att Boxerklubben står som arrangör av utbildningen, istället för att vi står bakom medlems utbildning. KJ och AR undersöker ärendet vidare.
Beträffande statyett för SM deltagande så har PL gått tillbaka i protokollen till 1982 då statyett till bästa lydnadsboxer delades ut. AS bordlägger till nästa möte att ta beslut i vilka grenar statyetter skall delas ut.

Boxer-SM
Check-listan avseende SM arrangemang genomgicks och kvarvarande arbetsuppgifter delades ut.

Nästa års domare på Boxer SM diskuterades. AS BESLÖT att bjuda in den spanske domaren och beslutar att komma med förslag till den andre domaren till nästa möte.

Boxerläger
Övervägande positiv respons från lägret har rapporterats. AS sänder ett stort tack till arrangörerna av årets läger!

Boxerbladet
Gratulation från Sv Boxerklubben angående vinst på IPO VM saknades i BB 2.
Påminnelse angående förtjänsttecken, valberedning, motioner, korningsstatyetter ska in i nr 3,se checklista.
På nästa möte skall frågan huruvida hundens ägare skall stå med i resultatrapporteringen tas upp.

Hemsidan
AR har kvarstående UPPDRAG att skriva avtal med Maya. Semestern går ut idag för vår webmaster och AS tackar för de uppdateringar som gjorts trots pågående semester.

PR/Info
AS BESLÖT att ÅL deltar på PR konferens i SBK’s regi. Angående monter på Bruks SM i Västerås så beslutades att på grund av begränsade ekonomiska resurser så är monterkostnad okej men att resor ej betalas, praxis är inte heller att reseersättning utgår då Boxerklubben har monter i Stockholm eller Göteborg. AS tackar för visat engagemang!

Medlem
Längre tid än normalt att få ut medlemskort till våra medlemmar pga semester på SBK kansliet samt Boxerklubbens kassörs semester.

Kansli/valphänvisning
Diskussion angående valphänvisning och hanhundsutvärdering. Ordförande UPPDRAR till samtliga att läsa på regelverket. Diskussionerna bordlades till nästa möte.

Årsbok
AN rapporterade att arbetet med den nya årsboken fortgår samt att de problem som uppstod i föregående årsbok förhoppningsvis skall elimineras.
Stor vikt kommer läggas vid korrekturläsning.

Stadgarna
Inget att rapportera.

Organisationsöversikten
Inget att rapportera.

  
§ 44
Internationellt
 

ATIBOX-mötet i maj kommer rapporteras i Boxerbladet.

  
§ 45
SBK/ RUS/ RASK
 

Valberedningen har skickat ut skrivelse. Bordläggs till nästa möte.

  
§ 46
Nästa möte
 

5 oktober telefonmöte kl 15.00.

  
§ 47
Övriga frågor
 

Inga övriga frågor.

  
§ 48
Mötets avslutande
 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

  

Vid protokollet:

Hägersten 2008-08-04
Karin Sundell
Vice Sekreterare
Pia Lannermalm
Justerare
Agneta Rainsson
Ordförande