Styrelseprotokoll 2007
AvdelningsstyrelsemötenMÖTE MED
SVENSKA BOXERKLUBBENS AVDELNINGSSTYRELSE
Plats:
Telefonmöte
Datum: 28 februari 2007
 

Närvaro:
Maritha Östlund-Holmsten , Anders Härnman, Marlene Mussawir, Ulrika Edgren, Yvonne Hasselberg, Åsa Blomqvist, Elisabeth Wahlström , Ann Wanker, Cilla Borgljung , ordinarie.
Frånvaro: Bo Cronert, Annelie Dahlbom , suppleanter.

 

§ 155 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 156 Val av justerare

Till att jämte mötesordförande justera protokollet valdes AH.

§ 157 Tillsättande av kanslist
En ansökan till jobbet som kanslist har inkommit. (Bilaga 1)
AS BESLÖT att inte tillsätta tjänsten. Den sökande anses inte lämplig till tjänsten bl.a på grund av att den sökande är uppfödare vilket inte är lämpligt som kanslist.

§ 158 Fråga om omedelbar justering av § 157

AS BESLÖT att omedelbart justera § 157.

§ 159 Mötets avslutande

Ett sista styrelse möte med sittande styrelse kommer att hållas lördagen den 10 mars.
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Falun 2007-02-28

Vid protokollet:

Cilla Borgljung
Vice sekreterare

Maritha Östlund-Holmsten
Ordförande

Anders Härnman
Justerare