Styrelseprotokoll 2006
AvdelningsstyrelsemötenMÖTE MED
SVENSKA BOXERKLUBBENS AVDELNINGSSTYRELSE
Plats:
Telefonmöte
Datum: 8 juni 2006
Närvarande,
ordinarie:
Maritha Östlund-Holmsten, Anders Härnman, Bengt Larsson, Pia Lannermalm, Marlene Mussawir fr o m § 52, Ulrika Edgren, Yvonne Hasselberg, Åsa Blomqvist och Cilla Borgljung
Närvarande
suppleanter:
Annelie Dahlbom, Elisabeth Wahlström och Ann Wanker
Frånvarande: Bosse Cronert, suppleant

§ 46
Mötets öppnande
  Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Noterades att AW inträder i stället för MM t.o.m. § 51.
   
§ 47
Godkännande av dagordningen
 

Punkten tillsättande av lokalområde § 54 byttes mot skrivelse från B-M Kraft-Strand, därefter godkändes dagordningen.

   
§ 48
Val av justerare
 

Till att jämte mötesordförande justera protokollet valdes Åsa Blomqvist.

   
§ 49
Genomgång av föregående styrelseprotokoll
  BF protokoll 06-03-12 genomgicks och lades till handlingarna.
AS protokoll 2006-05-04 genomgicks och lades till handlingarna.
AS protokoll 2006-04-14 bordlades till nästa möte.

   
§ 50
Åtgärdslistan
 

Åtgärdslista förelåg ej.

 

§ 51

Skrivelser

Tillägg till inkommande, se bilaga 1

 

§ 52

Tillsättande av kommitté - PR/Info

 

PR/Info kommittén kompletterades med en medlem; Anna Persson.

   
§ 53
Omedelbar justering
  AS BESLÖT att omedelbart justera föregående paragraf.
   
§ 54
Skrivelse från B-M Kraft-Strand
 

UPPDROGS åt PL att bekräfta mottagandet av skrivelsen till B-M Kraft-Strand samt meddela att skrivelsen anmäles på nästa AS möte.

   
§ 55
Boxer-SM 2006
 

Uppdragslista Boxer-SM genomgicks för en sista avstämning innan Boxer-SM.

Diskussion angående önskemål som förekommit om byte av hund vid bruksprov, byte av klass vid lydnadsprov samt för sent inkommen anmälan till lydnadsprov. AS var eniga om att officiella regler måste följas, inga undantag kan medges.

 
§ 56

Rapportering, och beslut i samband med dessa

  a)Kassören
Rapporterades att det helt enligt perioden varit små utgifter hittills. På bankgirot finns 19 118 kr på pg 216 512 kr resp. ca 79 000 kr vilket ger en total på ca 315 000 kr.
Från SBK har inkommit 5 500 kr för MH som ska distribueras till lokalområdena snarast.

b)Avel
Noterades skrivelse från SBK 2006-05-31 ang. valphänvisning, UPPDROGS åt MÖH och MM att åtgärda.

c)Hälsa
Rapporterades att tidningen BRA HUND har rasspecial med boxer i juni. Skribenten varit i kontakt med hälsokommittén för frågor om rasens hälsa.

d)Mental
Rapporterades att lo:nas ansökningar med ett undantag har inkommit för vidarebefordran till SBK under juni.
Skrivelse från SBK angående funktionsprov med inkluderad dvd, UPPDROGS åt MM och CB att åtgärda.
Skrivelse från SBK angående lärarutbildning 21/8, UPPDROGS åt MM att åtgärda.

e)Exteriör
Bordlades

f)Tävling
Plats för Boxer-SM 2007 diskuterades. Förslag Larv Ip, Degernäs camping och Herrfallet. Beslut brådskar eftersom ansökan måste in. Om möjligt ska ledamöter besöka Degernäs under kommande SM helg.

RM i IPO, BSL. BESLÖTS att SvB samarrangerar med Svenska Rottweilerklubben 7-8 oktober. UPPDROGS åt AW att ge besked till SvR. UPPDROGS åt ÅB att vara kontaktman gentemot Rottweilerklubben samt J Mellström.

Tävlingsbok IPO. MM har tagit fram förslag, från det att innehållet slutgiltigt fastställts kan tryckaren framställa boken på ca 2 veckor.

Nya championatbestämmelserna. ÅB rapporterade att frågan om vad som kommer gälla för erhållande av championat för utländsk hund som tar cert på icke specialklubbsutställning ställts till K Bräster, SKK. Även fortsättningsvis kommer ett utställningscert gälla för championat, oavsett om detta sker på annan typ av officiell utställning. Dessutom ställdes frågan om vad som kommer gälla för äldre hundar med HD, kommer de retroaktivt att kunna erhålla championtiteln. Denna fråga måste behandlas på CS. UPPDROGS åt ÅB att undersöka om frågan behöver ställas skriftligen för att behandlas.

Noterades inbjudan från SKK till kurs för sekreterare 21-22 oktober.

g)Boxerläger
Rapporterades att 67 hundar är anmälda för 8 instruktörer, förberedelserna fortgår.

h)Boxerbladet
Rapporterades att korrekturet för BB 2 ser mycket bra ut.
Annonsör med obetalda fakturor enligt föregående protokoll är kontaktad men har ännu ej betalat.

i) Hemsida
Inget att rapportera.

j)PR/Info
Rapporterades att kommittén kommer ha ett möte under SM-helgen.

UPPDROGS åt EW att kontakta materialförvaltaren Harry Dahlgren angående det material som ska upp till Ånnaboda under SM.

k)Medlem
Inget att rapportera.

l)Kansli/valphänvisning
Inget att rapportera.

m)Årsbok
Rapporterades att arbetet med årsbok 2005 fortfarande pågår.

n)Stadgarna
Meddelades att MÖH och BL kontaktar SBK:s stadgegrupp för att avtala datum för möte.

o)Organisationsöversikten
Samtliga har fortsatt UPPDRAG att se över och komma med försla
g till uppdatering av organisationsöversikten.

§ 57
Internationellt
 

UPPDROGS åt PL att besvara de från ATIBOX inkomna skrivelserna angående årsstatistik samt hälsostatistik.

Rapport från årets ATBOX utställning i Lissabon där AH dömde tigrerade tikar. Referat kommer i BB-2.

 
§ 58
SBK/RUS/RASK
 

Rapporterades att det möte som UE deltog på fredagkväll innan SBK Kongressen inte var något RASK-möte utan en samling av rasklubbarna för genomgång inför Kongressen dagen efter.

Rapport från ÅB från Kongressen (även utskickat). ÅB hade förordat föryngring och skötte enligt MÖH uppdraget med den äran.

Styrelseprotokoll FS/RUS. Inget att rapportera

   
§ 59
Nästa möte
  Nästa möte blir 11 juni i Örebro, preliminär dagordning utskickad.

   
§ 60
Övriga frågor
  ÅB föreslog välkomstbrev till dem som fått nya kennelnamn godkända. UPPDROGS åt ÅB att ta reda på om direktutskick är möjligt via SKK.
   
§ 61
Mötets avslutande
  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.Kista 2006-06-16

Vid protokollet:

Pia Lannermalm
Sekreterare
Åsa Blomqvist
Justerare
Maritha Östlund-Holmsten
Ordförande