Styrelseprotokoll 2005
AvdelningsstyrelsemötenTELEFONMÖTE MED
SVENSKA BOXERKLUBBENS AVDELNINGSSTYRELSE
Plats:
Telefonmöte
Datum: 2005-01-08
Närvarande,
ordinarie:
Maritha Östlund-Holmsten, Bengt Larsson, Marlene Mussawir, Anders Härnman, Harry Dahlgren, Ann Wanker, Yvonne Hasselberg och Pia Lannermalm
Närvarande
suppleanter:
Ulrika Edgren, Bo Cronert och Elisabeth Wahlström fr.o.m. § 101.
Frånvarande: Sune Halvarsson, ledamot och Maya Beike, suppleant.
Inbjudna: Ewa Rosell, kansliet.

§ 95
MÖTETS ÖPPNANDE
  Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Noterades att UE inträder i stället för SH.
   
§ 96
GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
 

Dagordningen godkändes efter följande tillägg under rapportering:
l) PR/Info och
m) Medlem/Kansli.

   
§ 97
VAL AV JUSTERINGSMAN
  Till att jämte ordförande justera protokollet valdes AH.
   
§ 98
GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL
  AS protokoll 2004-11-28 genomgicks, under § 87, b) organisation, byts ordet "mötet" mot året. Samt förtydligades att § 4 i BF dagordning flyttas och blir § 13 h) .
Därefter lades protokollet till handlingarna.
   
§ 99
GENOMGÅNG AV ÅTGÄRDSLISTA
  Åtgärdslistan genomgicks, uppmaning till samtliga ledamöter att meddela UE om vad som bör finnas på de låsta sidorna.
   
§ 100
SKRIVELSER
  a) inkommande
Inga tillägg.
b) utgående
Följande tillägg noterades:
Till: I. Anderson, svar på skrivelse, exteriörkommittén
Till: A Lyrholm med anledning av skrivelse fr. I Anderson, från exteriörkommittén
Till: L Rosén, svar på skrivelse, exteriörkommittén
Till: Samtliga berörda av senaste PNP-fallen, info, hälsokommittén
Till: Samtliga Lo, ang. resekostnad BF, kassören.

Påminnelse till samtliga ledamöter om att kopia på all korrespondens ska till kansliet! Gäller även enklare skrivelser via mail.

   
§ 101
ANGÅENDE BIDRAG TILL OFFREN I ASIEN
 

AS BESLÖT att SvB skänker bidrag på 2 kr per medlem, 1 500 medlemmar gör 3 000kr. UPPDROGS åt kassören att sätta in denna summa på Röda Korsets eller Rädda Barnens konto.

   
§ 101a
OMEDELBAR JUSTERING AV FÖREGÅENDE PARAGRAF
  AS förklarade föregående paragraf vara omedelbart justerad.
   
§ 102
LOKALOMRÅDESTRÄFF 2005
 

Rapport från AW genomgicks. Ämnen blir prov/tävling och bättre SvB representation i SBK distrikten. Bo Wiberg har tackat ja till medverkan. Mölo föreslår Carl Erik Larsson och Berith Elowsson som ordförande resp. sekreterare till Lo-träffen.

   
§ 103
BOXERFULLMÄKTIGE 2005
  a) Förberedande och anmälan
UPPDROGS åt PL att anmäla AS delegater, samtliga bekräftar sin närvaro till henne senast 13/2.
b) Dagordning
UPPDROGS åt ordförande och sekreterare att gemensamt fastställa dagordningen.
c) Medlemsavgifter 2006
AS föreslår ingen ändring av medlemsavgiften.
d) Anmälningsavgifter, inofficiella aktiviteter 2006
AS föreslår ingen ändring, dvs. 50 kr för hundbeskrivning samt övrigt avgörs av Lo.
e) Mandatfördelning
ER ombesörjer medlemslistor till SH som sedan framställer mandatfördelning per Lo.
f) Verksamhetsberättelse 2004
PL har UPPDRAG att framställa denna samt tillse att samtliga tillhörande handlingar distribueras till webbmaster, Lo ordförande och sekreterare, kansliet samt AS ledamöter.
g) Bokslut 2004
BL har UPPDRAG att färdigställa bokslut för 2004.
h) Verksamhetsplan och budget 2005, samt inriktning för 2006
Ordförande samt kassör har UPPDRAG att framställa dessa.
i) Valberedningens förslag
AS tog del av valberedningens förslag.
j) Motioner
Inga motioner har lämnats in.
k) AS förslag att föreläggas BF
Ordförande och kassör fick UPPDRAG att utreda om stadgeändringsförslaget skall tas upp under denna punkt.
l) Distribution av handlingar
Sekreterare, kanslist och kassör ansvarar för att handlingarna distribueras senast 30 januari.
m) Förslag på mötesordförande och val av mötessekreterare till BF
UPPDROGS åt SH att tillfråga föreslagna mötesordföranden samt PL att tillfråga Pirkko Lannermalm som mötessekreterare.
   
§ 104
RAPPORTERING och beslut i samband med dessa.
  a) Kassören
Rapporterades bl.a. att fördelning av MH-pengar är gjord samt utskickad till Lo:na, likaså resekostnadsfördelningen från föregående års BF.
b) Organisation
Statistik till SBK ang. verksamheten 2004 sammanställes och inskickas senast 31/1 av PL.

Till SBK:s organisationskonferens 29-30/1 samt till RASK-möte på samma plats den 28/1 är PL SvB:s representant då M Ö-H medverkar för FS.

Remissförslag från SKK ang. nya grundregler.
UPPDROGS åt Avel och Hälsa att svara på remissen.

Noterades att från MNLO har endast 2 styrelseprotokoll från 2004 inkommit, stadgarna kräver minst 4 protokollförda styrelsemöten per år. Då samma situation uppstod förra året UPPDROGS åt SH att kontakta lokalområdet.

Förslag angående stadgerevidering.
AS BESLÖT att följa de förslag som sänts via mail av BL.
- Vad beträffar mötesordförandes utslagsröst, ändras till lottning
- Ungdomsmedlem, föreslås att följa normalstadgans skrivning
- Förberedande valberedningskommitté, föreslås flytt till punkt j) i paragrafen; Val, på dagordningen

b) 1 Fråga om omedelbar justering
AS förklarade stycket; Förslag angående stadgerevidering vara omedelbart justerad.

c) Boxerbladet
Policyförslaget som MB tagit fram diskuterades. Förslag på komplettering i nr 3 med uppmaning till samtliga medlemmar om att lämna in förslag till valberedningen. Arbetet med policy fortskrider.

Vandringsprisvinnare.
AS konstaterade att det bara finns en vinnare per pris, dock är det trevligt, informativt samt förmodligen stimulerande för deltagande i tävlingsverksamheten att publicera 10-bästa lista.

Uteblivna BB.
Rapporterades att många nyblivna medlemmar kontaktar redaktören/kansliet och undrar varför de ej får tidningen. Listorna går direkt in från SvB till SBK. Medlemslistorna från SBK, vilka utgör underlag för etiketter, redovisas däremot så sent att detta medför ökat arbete och framför allt ökade portokostnader för SvB. MÖH kontaktar SBK om detta och meddelar att SvB avser att fakturera SBK för de merkostnader som kan uppstå.

d) Avel
Inkomna skrivelser genomgicks, och rapporterades från de konferenser där SvB deltagit.

Uppfödarträff.
Årets uppfödarträff tidigareläggs en vecka till 21-23 oktober, detta p.g.a. att domarkonferens för boxer lagts det ordinarie datumet. P-E Sundgren lämnat positivt besked angående datum ändringen.

Intyg beträffande hjärta samt spondylos.
Intyg är framtaget. MM kontaktar veterinär för överenskommelse om avläsning samt vilka kostnader detta medför för hundägaren. Därefter presenteras möjligheten för uppfödare/hundägare.

e) Hälsa
PNP.
Rapporterades att två nya fall av PNP bekräftats sedan föregående möte. Sedan info till berörda gått ut har även kullsyskon till de drabbade hört av sig och rapporterat liknande symptom. Totalt finns nu 19 verifierade fall av PNP.

HD.
Rapporterades att 39% av föregående årskull nu är röntgad, glädjande är att 82% av dessa är A-B.

Ansökan om avelsspärr för avkomma efter föräldradjur med knäledspålagring.
Rapporterades att trots att ansökan skickats till SBK/RUS i september och behandlats på RUS-möte har skrivelsen inte nått SKK/AK. Detta innebär kraftig fördröjning för införandet av avelsspärr. UPPDROGS åt UE att efterforska var i systemet skrivelsen finns nu, samt till PL att ta upp frågan om oacceptabel handläggningstid på RASK-möte 28/1.

f) Boxer SM
SM 2005 måste annonseras i BB 1/05.

En grupp bestående av MM, YH samt ER har möte inplanerat i januari för att se över riktlinjerna för SM.

Rapporterades att M.Lucic och R Venema är tillfrågade att döma.

Diskuterades återigen SM:s vara eller inte vara. Samtliga medlemmar vill ha och snudd på kräver att Boxer SM anordnas varje år. Alla vill delta som publik eller tävlande. Ytterligt få är dock beredda på att ta ansvar för eller ställa upp med arbete före, under eller efter evenemanget.
Detta är en ohållbar situation eftersom en alltför liten skara förväntas driva hela arrangemanget förutom övriga åtagande för SvB. SM:s grundtanke var och är att drivas av en styrgrupp enligt rullande princip där alltid någon med erfarenhet finns kvar och på så sätt kan hålla i trådarna och lära upp nya för att sedan lämna över.
SM är hela Sveriges angelägenhet där samtliga lokalområden enligt grundtanken förväntas bidra med arbete och engagemang. Så är inte fallet idag.

Förslag som diskuterades för att lösa denna situation.
- En officiell utställning per år utses som Boxer SM och lokalområdet ifråga står för det årets arrangemang.
- Ambulerande Boxer SM och därmed ambulerande ansvar för arrangemanget per lokalområde
- Ambulerande Boxer SM enligt samma principer som BF, dvs hålles i mellan Sverige men kan ha olika arrangörer (lo) som ansvariga det året
- Dela på arrangemangen, en helg för utställning en för bruks/lydnad
- Boxer SM upphör som arrangemang

Situationen är allvarlig, men AS enades om att trots att det för 2005 inte finns någon ansvarig styrgrupp, ska Boxer SM avhållas. Samtliga AS ledamöter ställer upp och tar detta ansvar.

g) Tävling
Rapporterades att uträkning av centrala vandringspriser fortgår. Resultatlistor från föregående år är inte färdiga från SBK förrän i slutet av januari.
Vad gäller bästa uppfödare är detta 10:e året för vandringspriset (ett fat). Enligt statuterna skall lottning ske om två uppfödare erhållit inteckning i priset samma antal gånger, för att särskilja vem som får behålla fatet.
AS BESLÖT att enligt förslag inköpa och gravera ett identiskt fat för att tilldela kennel Engelaiz och Ringside varsitt fat då de vunnit priset för Bästa Uppfödare 5 gånger vardera.
Uppdrogs åt MM att ombesörja detta samt att inköpa ett nytt fat för nästkommande 10 år.
BESLUTADES att denna ändring av statuterna skall förtydligas i stadgarna. TK har uppdraget.

Noterades att statyett för erhållet brukschampionat skall tilldelas Swedbox Bombi Bitt och Harry Dahlgren på BF. MM ombesörjer gravyren.

AS BESLÖT att lämna in intresseanmälan för att anordna circuit-utställning i samband med Världsutställningen 2008, detta är ej en bindande anmälan.

h) Mental
Rapporterades att ansökningar för 14 statyetter och 3 diplom inkommit inom föreskriven tid. Ytterligare en av varje kan tillkomma för ansökningar som kommit senare och därmed inte hunnits kontrolleras ännu.

Efter redovisning av ökade inköpskostnader BESLÖT AS att justera självkostnadspriset för korningsstatyett, dvs halva faktiska kostnaden till 170 kr per statyett.

i) Exteriör
Rapporterades att brev skickats till SKK från SvB dels med önskemål om svenska specialdomare för boxer på Världsutställningen 2008 dels med önskemål om specialdomare på Stora Stockholmsutställningen.

Svar från I Andersson angående specialdomare på rasspecialer genomgicks.

Rapporterades att svar nu utgått till L Rosén på skrivelse som beklagligt nog förbisågs på förra mötet.

Yttrande över sökande till preparandkursen 2005.
AS BESLÖT tillstyrka och prioritera sökanden som följer:
1. Pia Lannermalm, tillstyrks
2. Leif Öberg, tillstyrks.
Sökanden Peter Svensson avslås.
I beslutet om yttrande över sökande till preparandkursen deltar ej PL, BC inträder istället.

i) 1 Fråga om omedelbar justering
AS förklarade stycket om Yttrande över sökande till preparandkursen 2005 vara omedelbart justerad.

Yttrande över domare i vidareutbildning.
AS BESLÖT tillstyrka Lisbeth Liljeqvist för vidareutbildning med tidigare motivering.

UPPDROGS åt AH att insända svar på ovanstående yttranden.

j) Årsbok
Rapporterades att merkostnad för årsbok blir ca 3-4 000 kr om tryckeriet gör om Word till Page maker. AS BESLÖT att ta den erforderliga kostnaden.

k) Förtjänsttecken
Rapporterades att 9 ansökningar inkommit varav två för silver där dock brons inte tidigare delats ut. AS BESLÖT att för dessa ansöka om brons och UPPDROG åt YH att ansöka om detta.

l) PR/Info
Förslag att ge Jubileumskrönika som domargåva bordlades till nästa möte.

Boxer Info-foldern är tryckt och distribuerad i 1 ex till uppfödarna med info om möjligheten att köpa dessa.

Sponsorsavtal.
Rapporterades att ordförande varit i kontakt med RC som inte kommer använda samma ordval i annonsering som skett utomlands. Avtalet är undertecknat och RC bekostar utskicket av 1 ex av RAS till uppfödare på SvB:s uppfödarregister samt till andra uppfödare med aktiv uppfödning. Totalt ca 130 st.

m) Medlem/kansli
Medlemsmatrikel.
Diskuterades behov och möjlighet att uppdatera medlemsmatrikeln. Ev. kan Sven-Einar Holmsten fixa uppdatering. UPPDROGS åt M Ö-H att tillfråga SH samt kontakta RC med förfrågan om utskick.
UPPDROGS åt UE att undersöka möjligheten för att ha medlemsregistret på låsta sidor på hemsidan.

   
§ 105
SBK/ RUS
  Noterades att SBK har ny hemsida och att ny infobroschyr framställts av SBK.
   
§ 106
INTERNATIONELLT
  Diskuterades representation vid årets ATIBOX.
Samtliga ledamöter ställde sig positiva till att försöka bibehålla och utveckla de internationella kontakter som tagits vid ATIBOX. UPPDROGS åt M Ö-H och BL att verka för att avsätta medel för detta i budget.
   
§ 107
NÄSTA MÖTE
  Ev. kort telefonmöte för avstämning innan BF och LO-träff, annars blir nästa möte konstituerande möte 13 mars.a i budget.r detta i budget.
   
§ 108
ÖVRIGA FRÅGOR
  Inga övriga frågor
   
§ 109
MÖTETS AVSLUTANDE
  Ordförande förklarade mötet avslutat.

   
Kista 2005-03-02

Vid protokollet:

 
Pia Lannermalm
Sekreterare
Anders Härnman l
Justerare
Maritha Östlund-Holmsten
Ordförande