Styrelseprotokoll 2004
Avdelningsstyrelsemöten
   STYRELSEMÖTE MED
SVENSKA BOXERKLUBBENS AVDELNINGSSTYRELSE
Plats:
Ånnaboda
Datum: 11-12 september 2004
Närvarande,
ordinarie:
Maritha Östlund-Holmsten, Sune Halvarsson, Harry Dahlgren,
Bengt Larsson och Anders Härnman.
Närvarande
suppleanter:
Ulrika Edgren och Bo Cronert
Frånvarande:

Pia Lannermalm, Marlene Mussawir, Ann Wanker, Yvonne Hasselberg/ ordinarie
Maya Beike, Elisabet Wahlström/ suppleanter


§ 66
Mötets öppnande
 

Ordförande hälsade alla välkomna till det kombinerade styrelse och arbetsmötet
med förhoppning om öppna och givande diskussioner och förklarade det för öppnat.
Då fyra ordinarie saknas på mötet inträder Ulrika Edgren och Bo Cronert . istf dessa.

   
§ 67
Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes.

   
§ 68
Val av justerare
  Bo Cronert valdes till sekreterare för mötet.
Valdes Ulrika Edgren till att justera protokollet jämte ordföranden.

En lista på justerare inför kommande styrelsemöten upprättades.
I tur att justera protokollen står Bengt Larsson, Marlene Mussawir, Anders Härnman
och Sune Halvarsson.

   
§ 69
Genomgång av föregående styrelseprotokoll AS
  Då inget protokoll fanns färdigt, lämnades punkten utan åtgärd.
.
§ 70
Skrivelser
 

b) Utgående
Följande tillägg gjordes:
In: Från SBK angående kontaktperson PNP
Från SBK inbjudan till hälsokonferens
Ut: Till SBK kontaktperson PNP . Ulrika Edgren
Till SBK Pia Lannermalm, Ulrika Edgren anmälda till hälsokonferens

   
§ 71
Uppdragslista
 

Inte möjlig att uppdatera p g a att inget protokoll fanns från förra mötet.

   
§ 73

Rapportering, och beslut i samband med denna

 

a) Kassören
Rapporterade kassören om fördelningen av resekostnadsersättning för LO:s deltagande vid Boxerfullmäktige.
AS BESLÖT ge kassören i uppdrag att verkställa resekostnadsfördelningen för åren 2003 och 2004 , efter de riktlinjer som beslutades på BS 2002.

Genomgicks Årets Boxer-SM .
SM-kassören Ninni Johansson har lämnat en bra redovisning.
Utfallet pekar på ett preliminärt netto på 15-20000:-.

Presenterades resultat och balansrapporter.
Noterades att det blir ökade kostnader för Boxerbladet vad gäller porto och tryck jämfört med budget.
Ekonomin i Boxerklubben är stabil.
Diskuterades kostnadsutveckling för distribution av bla Boxerbladet
Ett tack framfördes till Bengt för en bra och lättförståelig rapport.

b) Organisation
Inbjudan till ordförandekonferens från Upplandsdistriktet.
Susanne Andersson ÖLO tillfrågas om hon kan delta.

Inbjudan till SBK:s regelkonferens 23-24/10 Scandic Järva krog.
Lotta Björn och Mats Olsson föreslagna representanter från SvB.

Diskussion runt distriktsrepresentation för SvB i SBK-distrikten och D-RUS.
Viktigt för att skapa kontaktytor,få del av och samordna utbildningar.
Samarbeta med andra ras-och lokalklubbar.
Vi bör ålägga varje LO att ha representanter i distrikten.
Det utgick en skrivelse från AS till LO:na för två år sedan.
Viktigt att kontaktpersonerna anmäls till SvB centralt.
Hur ser det ut idag? - Bosse Cronert har uppdrag att undersöka detta med varje LO.
Vi behöver utarbeta en policy för SvB:s distriktsrepresentanter.

Reglerna för att utse LO-mästare ska vara lika för alla LO:n.
Reglerna ska förtydligas och vara klara till den 27/11.
-Sune Halvarsson avsa sig uppdraget.
-Harry Dahlgren åtog sig detta.

Stadgerevideringen ska slutföras så att ett förslag kan läggas fram till BF 2005.
-Sune Halvarsson avsa sig uppdraget med att renskriva stadgarna
-Bengt Larsson åttog sig uppgiften och renskriver de redaktionella ändringarna till nästa möte.

Tidsramarna vid officiella tävlingar/tester följs dåligt av LO:n.
Sena redovisningar kan bli till stora problem för den enskildes meritering av sin hund.
Vi har fått kritik för detta från SBK.
Trots ERFA-konferens och bland annat utställningspärm fungerar redovisningarna inte tillfredsställande. En svårighet är att vi har stor omsättning av styrelserepresentanter LO:N. Fler möten med AS+LO:n likaså faddersystem med kontaktperson från AS till varje LO diskuterades.

c) PR/Info
Offert på tryckning av 1000 st Boxerinfo/ (Valpfolder) presenterades.
Ett gratis exemplar skickas ut till våra uppfödare, fler ex får beställas från kansliet.

Huvudsponsor för Boxerklubben 2005 diskuterades.
Både Doggy och Royal Canin har lämnat förslag.
Ordförande bereder frågan vidare.

d) Boxerbladet
Det blir fler färgsidor i BB både annonser och bilder från SM, ATIBOX och exteriörartiklarna.
Vi måste noggrant följa kostnadsutvecklingen och se att annonsintäkterna balanserar
den merkostnad som fler färgsidor för med sig.
Annonsörer ska uppmanas att skicka in sina annonser i god tid före sista manusstopp
så att redaktören får en jämnare arbetsbelastning.

e) Hemsidan
Kommitteérna måste uppdatera sina sidor.
Det är uppskattat med fler bilder på hemsidan från bla utställningar där fler än klassvinnarna presenteras.

Länkning av uppfödares hemsidor från Boxerklubben diskuterades.
- Frågan ska tas upp på uppfödarträffen.

All information på hemsidan bör inte vara öppen för de som inte är medlemmar.
- Maya fick i uppdrag att undersöka hur/om vi kan göra vissa sidor låsta.


Många frågor dryftades utan att något beslut togs.
Ex Ska protokollen finnas på hemsidan? Varför finns inget diskussionsforum ?
Resultatredovisningen på hemsidan är svårläst.

f) Avel
Kommittén söker en "doer" som bör adjungeras.
Diskuterades olika personer som kan vara lämpliga att bla arbeta framledes med uppfödarträffarna.

g) Hälsa
Nya PNP fall finns dokumenterade, men däremot var det falskt alarm om en sjuk norsk hund.

Ulrika och Pia har deltagit på SKK:s avelskonferens på SLU.
Där presenterades avelsindex för hd. Rottweiler har använt detta på försök.
A Edoff pratade mentalitet och framförde tankar om MH för alla hundar.
Vårt beroende av utländskt avelsmaterial måste uppmärksammas.

Egenvård- höga veterinärkostnader bör diskuteras på uppfödarträffen

Diskuterades ökat antal allergiska boxer. Det är dags att börja prata om hud problem-allergier på allvar. SLU projekt finns bla Atopi hos boxer .

Diskuterades också spondylos.
Agria har viss statistik på spondylos , men inga alarmerande siffror för boxer.
I Norge är 50% av boxer behäftade med spondylos. Hur ser det ut i Sverige?
Boxerklubben håller på att ta fram ett protokoll och kommer att tillfråga en avläsare i Sverige, så att de som vill röntga ska ha samma avläsare. Ingen officiell avläsning/ registrering hos SKK är aktuell nu.

h) Boxer-SM
Näst största SM:et med rekord på antal deltagande elithundar i bruks.
69 hanhundar,82 tikar + 50-talet valpar deltog i utställningen.
42 startande i lydnad och 19 i bruks varav 12 elithundar.
Viss kritik som riktats mot Kamratfesten tog Ånnaboda på sig skulden för, då för ung och oerfaren personal använts.
Positiv kritik framfördes från domarna för en fint genomförd utställning likaså ett utmärkt genomförd brukstävling.
På den negativa sidan noterades att arbetsfördelningen mellan LO:n i år inte fungerat bra. Enskilda personer har engagerat sig på ett förtjänstfullt sätt, men utan det uppoffrande arbete som NVLO genomfört hade årets SM inte kunnat genomföras.

AS riktade ett stort TACK till årets SM-ansvariga Elisabeth Wahlström, Maria Nilsson och Ninni Johansson.
AS riktade även ett tack till Degerfors BK för väl arrangerade tävlingar.
AS beslutade att ge NVLO en belöning på 3000:- för ett väl genomfört SM

Diskuterades upplägget inför Boxer-SM 2005. Nedläggning av Boxer-SM var rubriken.
AS var eniga om att ska vi kunna fortsätta måste arbetet fördelas bättre och fler LO:n bli delaktiga i genomförandet.
AS beslutade att en SM-kommitté /arbetsgrupp ska bildas.
Bättre rutiner för avstädning efter SM måste införas.
Avtalen för nästa år är klara.
Ånnaboda bokat och Degerfors BK tillfrågade för den 17-19/6 2005.
Tävlingskommitteén har till uppgift att ta fram förslag på domare.

Var ska Boxer-SM läggas i tid år 2006 och framåt?

i) Boxerläger
Plats för boxerlägret är bokat i Villingsberg 2005.2006 och 2007 v.30.
Uppdraget för arbetsgruppen som ansvarar för Boxerlägret är
a)förplanering
b) sköta anmälningar
c) genomföra lägret.
Vänder sig till alla som vill arbeta med boxer både tävlingsinriktade och träningsvilliga.
Diskuterades ansvariga personer för nästa års läger.

Boxerlägret firar 20-årsjubileum vilket bör uppmärksammas med en artikel i Boxerbladet. Första lägret hölls i Brittsand utanför Ludvika 1984. Sune Halvarsson har kontaktat Maya Beike om en artikel kring detta.

j) Utbildning
Diskuterades utbildningskommitteéns uppgifter.
Ska den finnas då den är lite av en hybrid , en hjälpkommitté som inte har några klara avgränsningar.
Tre uppgifter som utb.k bör hantera är :
1) Presentera vilka utbildningar som finns idag. (I SvB ,SBK,SKK?)
2) Inventera vilka behov av utbildningar som finns inom SvB.
3) Prioritera föreningsteknikutbildning och se över organisatiosnöversikten

Några framtidsfrågor togs även upp. Hur tror vi att organisationen ser ut om tio år?
Vilken geografisk indelning ska vi ha i framtiden?

k) Tävling
Kommitteén hade fått Inbjudan till utbildning av handledare för ringsekreterarutbildning. Vi anser inte att vi har behov att ha några handledare för intern utbildning av ringsekreterare, då vi inom SvB inte anordnar den utbildningen i egen regi.

l) Mental
Sune H informerade den nya form av mentaltest som genomförts på prov runt om i Sverige. Proven ska utvärderas från oktober, innehåller bla nya och förändrade moment jämfört med dagens mentaltest för korning. Det har en värderingsstege med poängbedömning. Kommer att tas i bruk från år 2007
MH berörs inte av detta.

m) Exteriör
Artikelserien om exteriör i BB1-3 har varit mycket uppskattade.
Artiklarna ska sammanställas och läggas ut på hemsidan.
-Kommitteén fick i uppgift att översätta artiklarna till engelska och tyska.

Domarkonferensen om boxer kommer att hållas 29-30/10 2005.
-Kommitteén ansvarar för att presentationsmaterial framställs.
Hur följer vi upp de synpunkter vi framförde från SvB vid förra konferensen ?
Behöver vi uppmärksamma raka bett, bra hakmarkering, könsprägel, storlek?

Ett förslag till gemesamt exteriörbeskrivarprotokoll för alla SBK:s raser presenterades.
Frågan får diskuteras vidare med övriga rasklubbar.

Världsutställningen kommer att vara i Stockholm 3-6/7 2008.
Kommitteén gavs i uppdrag att :
- Avge en skrivelse med förslag på svenska specialdomare till SKK:s domarkommitteé
lämpliga att döma boxer 2008 på världsutställningen.
- Att samordna en specialutställning i SvB:s regi med närliggande LO i anslutning till världsutställningen förslagsvis den 3/7.

- Avge en skrivelse till SKK om domare på Stora Stockholm med förslag på specialdomare för boxer.
Informerades om den revidering av utställningsbestämmelser och championatregler som kommer på remiss 2005 .

n) Medlem
Medlemsutvecklingen i SvB är mycket god.
Det kommer in nya medlemmar varje dag
Vi är idag 1530 medlemmar.

o) Kansli/valphänvisning
Nya lättare bruna kuvert är beställda 8000 st för 3 400:-.
Dessa kommer att leda till lägre portokostnader .

p) Årsbok
Arbetet med nästa års Årsbok fortskrider, ska var klar våren 2005.

q) Rasspecifika avelsstrategier
Är klara och kommer att presenteras på uppfödarträffen.
.

§ 74
SBK / RUS / RASK
 

Ordförande rapporterade från RASK-möte i augusti.
I övrigt inget att rapportera

§ 75
Internationellt
  Inget fanns att rapportera
   
§ 76
Styrelseprotokoll FS / RUS
 

Inga noteringar gjordes

 

§ 77
Nästa möte/ årets möten
  Planeras att äga rum den 27/11 i Örebro
   
§ 78
Övriga frågor
  Diskuterades framtida styrelsesammansättning.
Vi får inte glömma bort att berömma och uppmuntra medlemmar för deras arbetsinsatser för SvB.

   
§ 79
Mötets avslutande
  Ordförande tackade alla för ett stort engagemang under två dagar och förklarade mötet för avslutat.

 

     

 

Skultuna 2004-11-18

Vid protokollet:
 
Bo Cronert
Tillfällig sekreterare
Ulrika Edgren
Justerare
Maritha Östlund-Holmsten
Ordförande