Avelskommitténs uppgift är att...
presentera och sprida bred information i avelsfrågor
samla och sammanställa informationom rasen Boxer
följa forskning och utveckling beträffande avel
på förfrågan agera diskussionspartner i avelsfrågor
bistå uppfödare, tik- och hanhundsägare med information, faktaunderlag och råd i avelsfrågor
informera om SKK's registreringskrav och fastställda bekämpningsprogram
informera om Svenska boxerklubbens kravnivåer på föräldradjur för valphänvisning, samt om klubbens rekommendationer
ansvara för att ett centralt utbildnings- och informationsmaterial för uppfödare och hanhundsägare finns tillgängligt
ansvara för genomförandet av central utbildning och information i avelsfrågor
verka för att LO arrangerar lämplig lokal avelsutbildning för uppfödare och hanhundsägare
fungera som remisskanal i avelsfrågor
Verksamhet:
Målsättningen är att skapa en verksamhet som skall vara intressant och nödvändig för varje
uppfödare och hanhundsägare i rasen. Verksamheten skall väcka intresse och förståelse för avelsfrågor hos alla som äger hundar av rasen Boxer.

Detta sker bl.a. genom:

centrala uppfödarträffar, årligen
rådgivning och information i avelsfrågor
underhåll av utbildningsmaterial
deltagande i avelsrelaterade kurser, arrangerade av SKK
deltagande i avelskonferenser och liknande, arrangerade av SKK och SBK

 


__________________________________________________________________________________________________________________
Information från SLU

Progressiv Nefropati (PNP)/Renal Dysplasi (RD)


Avelskommittén och Kommittén för Boxerns Hälsa uppmärksammade i slutet av 90-talet att njursjukdomen PNP/RD förekommer i rasen.
Mellan 1992-2005 har 22 konstaterade sjukdomsfall och därmed 38 identifierade anlagsbärare av PNP/RD rapporterats.

PNP/RD är en ärftlig defekt där hunden föds med underutvecklade njurar. Detta leder till att njurarna inte når full kapacitet t.ex. vad gäller rening av kroppens avfallsprodukter eller produktion av hormonet erytropoetin, vilket är nödvändigt för att kunna bilda röda blodkroppar. Sjukdomssymptomen, som inte skiljer sig från dem som uppstår vid andra njursjukdomar, är framför allt ökad törst och urinering, aptitlöshet och avmagring, kräkningar, diarré och uttorkning.
För att ställa säker diagnos och därmed särskilja PNP/RD från andra njursjukdomar, krävs mikroskopisk undersökning av njurvävnad, s.k. njurbiopsi på levande hund eller vid obduktion.

Svenska Boxerklubben har informerat om PNP/RD, dels vid Uppfödarträffar, dels i Boxerbladet.
Därutöver har informationsbrev tillställts ägare av känd anlagsbärare, d.v.s. avelshane/tik med konstaterad PNP-drabbad avkomma, samt uppfödare av konstaterad anlagsbärare. Samma brev innehöll också en vädjan till ägare av hanhund som är konstaterad anlagsbärare, att kontakta de tikägare som använt hanhunden i avel.

Svenska Boxerklubben har kontakt med SKK:s genetiker Lennart Swenson, SKK:s veterinäravdelning och SKK:s juridiska avdelning om hur klubben skall förfara i all hantering kring de kända sjukdomsfallen.

Rekommendationer till avelshygieniska åtgärder i dagsläget:
1. Känd anlagsbärare, (dvs.föräldradjuren till hund som drabbats av PNP/RD) tas ur avel.
2. Drabbad individs kullsyskon/helsyskon skall endast med försiktighet användas i avel.
3. Kullsyskon/helsyskon till känd anlagsbärare skall om den används i avel, ej paras med annan känd anlagsbärares syskon eller avkomma.
4. Avkomma till känd anlagsbärare skall om den används i avel, ej paras med annan känd anlagsbärares avkomma.

Då konstaterat fall av PNP/RD bekräftats, tillskrivs ägarna av föräldradjuren och föräldradjurens uppfödare med ovanstående information, likaså ägarna av kullsyskon/helsyskon till de kända sjukdomsfallen.
Vi hoppas på fortsatt god uppslutning från alla uppfödare och ägare med att samla information om "misstänkta fall". Njursjuka hundar bör obduceras.

 

Av klubben idag kända drabbade individer.
(föräldrarna anses vara anlagsbärare)

S36948/2008 Debutant's Real Surprise To Glowlen
S60975/2006 Mibox Delightful Darp
S17523/2004 Yoda's Cura Ut Valeas
S43208/2007 De la Pi's Piller
S37704/2007 Twinbox Thuu Of The Jungle
S11015/2007 Tinmax Arwen
S47375/2006 Black Brook Petula Clark
S65365/2005 Två Kronors Ögonsten Eira
S48483/2004 Soerhagens Themis
S57736/2006 Enchanter's Pärlans Pilutta Dej
S22019/2005 Briljants Carolina

S59984/2005 Nomina Ulla
S48146/2006 Riddles Qntal
S48154/2006 Sparring's Hillev
S48156/2006 Sparring's Hedda
S28782/2004 Två Kronors Yvoir Molly
S28781/2004 Två Kronors Yvette
S28779/2004 Två Kronors Yes Yoda
S28783/2004 Två Kronors Yatzy's Tara
S34343/2004 Pibox Read My Mind
S17529/2004 Yoda's Futurum Nobis Est
S34334/2003 Engelaiz Innovator
S38883/2003 Farickos Unibeth
S52277/2002 Marikarlos Hot White Lady
S30937/2002 Queensies Yatsy
S20761/2002 Teivik's Nime-Omana
S15542/2001 Millneth's Aretha Franklin
S10069/2001 Enchanter's Peyti's Principa
S52214/2001 Chevrolinas Quadrucci Di Ludwig
S47603/2001 Queensie's X-Isor
S25484/2000 Marikarlos C'est La Vie
S38052/99 Farickos Nikitah
S30744/98 Nelly
S44327/98 Sparring's Busorama
S10817/94 Ringside's Waiting For Magic
S36059/93 Soerhagens Sage
S37951/92 Hausse Bea

Som avslutning på denna information, citeras Kommittén för Boxern Hälsa.

"Ingen panik och inga häxjakter. Med samarbete och information kommer vi längst."Kommittén för Boxerns Hälsa
Ulrika Edgren ochPia Lannermalm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nya grundregler från SKK
2008-10-15 11:49


Den första januari 2009 träder SKK:s nya grundregler i kraft.

Under 2008 har reglerna varit föremål för granskning och till viss del omarbetning i framför allt Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén och Avelskommittén och i slutet av året fastställdes de av Centralstyrelsen. Då granskningen har lett till en del förändringar väljer vi att lägga upp både de nya grundreglerna och ett dokument som redogör för vilka förändringar som har skett. De olika dokumenten kommer du åt genom att klicka på respektive länk nedan.

Till Svenska Kennelklubbens nya grundregler >>

Till redogörelsen för förändringar i de nya grundreglerna >>