Boxern skall vara mentalt stabil, självmedveten, lugn och ha jämnt sinnelag. Boxerns temperament och karaktär är av allra största vikt. Dess tillgivenhet och trofasthet mot sin förare och hela familjen liksom dess vaksamhet och oförskräckta mod som försvarare är sedan gammalt berömd. Den är beskedlig i familjen men avvaktande mot främlingar, glad och vänlig i lek men oförskräckt när det är allvar. Boxern är lätt att dressera p g a sin samarbetsvilja, käckhet och sitt mod, sin naturliga skärpa och sitt luktsinne.
Genom sin anspråkslöshet och renlighet är boxern lika trevlig och uppskattad som sällskapshund, som den är som skydds- och tjänstehund. Boxern är varken falsk eller bakslug utan hederlig till sin karaktär.


 


Kommentar
Det finns inga ursäkter för dålig mentalitet hos boxern. Både aggressivitet och skygghet måste bestraffas hårt i utställningsringen. Boxerns historia som kamp- och stridshund avslöjar sig ibland i form av ofördragsamhet mot rasfränder. Detta är dock inte vad vi menar med dålig mentalitet, men okontrollerad hundaggressivitet bör inte tolereras.
0 pris tilldelas hund som i utställningsringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, d.v.s. då hund kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg. Andra avvikelser i mentaliteten skall bedömas enligt rasstandardens krav.
Hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar. Hund som vid tre tillfällen tilldelas 0 pris p g a att den visat aggressivitet eller tydligt flyktbeteende äger inte rätt att deltaga.
Dessutom hundar som under utställning, prov eller tävling uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar skall avvisas från utställnings-/provområdet.


Bedömning av Typ och Helhet

 

Domarens uppgift vid en utställning är att bedöma och med valörpris ange kvaliteten hos deltagande hundar eller grupper av hundar samt att inbördes placera tävlande hundar i konkurrensklass. Domaren skall vidare avge ett skriftligt utlåtande över de deltagande hundarna och motivera sin prissättning. Vid en hundutställning bedöms exteriöra förtjänster och fel enligt gällande standard samt hundens mentala egenskaper.

Bedömningen skall ske med enhetlig, vedertagen och tydlig metodik.
Följande skall alltid ingå:

Bedömning av hundens typ och helhet.
Bedömning av rörelserna.
Prövning av hundens tillgänglighet.
Anatomiska helhets- och detaljgranskning.

 

I detta avsnitt som handlar om boxerns helhetsintryck redovisas hur domaren bedömer typ och helhetsintryck.

Definition på följande uttryck:

Helhetsintryck = den enskilde individens samlade utseende i förhållande till den rasprägel som standarden anger.
Typ = summan av alla de detaljer hos en hund som gör att den ser ut som den ras den tillhör och ingen annan.

Bedömningen av den enskilda hundens typ och helhet, skall vara hundutställningens primära moment. Bedömningen av hundens detaljer kommer alltid i andra hand, som en följd härav kan en hund inte tilldelas högre pris än det dess typ berättigar till, men väl ett lägre, om detaljgranskningen skulle ge anledning härtill. Ett sätt att summera bedömningen av typ och helhet vilket används i Sverige, är s k typbeteckning varvid hunden ges omdömet:

Utmärkt typ
Mycket god typ
God typ
Godtagbar typ
Otypisk
 

Typbeteckningen bör inte låsas till en fixerad kombination av delmoment i bedömningen, utan baseras på domarens kunskap och uppfattning om vad som är väsentligt för typbedömningen i den aktuella rasen.

 

tillbaka   till toppen