MÖTE MED
SVENSKA BOXERKLUBBENS AVDELNINGSSTYRELSE
Plats:
Telefonmöte
Datum: 11 januari 2009
Närvarande,
ordinarie:

Agneta Rainsson, Anne Haglund, Karin Johansson, Carl-Henrik Sporre, Alexandra Nylén, Lars-Erik Redlund,
Pia Lannermalm, Åsa Lind

Närvarande
suppleanter:
Karin Sundell
Frånvarande: Sirkku Hyyppä, Thomas Ericssson, Lotta Stenström, suppleanter.

§ 75
Mötets öppnande
 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Noteras att vice sekreterare för protokoll.
Noteras även att KS inträder som ordinarie ledamot i SÖ ställe.

   
§ 76
Godkännande av dagordningen
 

Dagordningen godkändes.

   
§ 77
Val av justerare
 

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes PL.

   
§ 78
Genomgång av föregående protokoll
 

AS-protokoll 2008-11-8/9 genomgicks med följande tillägg:
§ 69 b)Avel, RD-fall som felidentifierats, LER biträder inte AS policy att SvB:s hemsida varken kan eller ska användas till individuella dementier eller ursäkter utan anser att tillrättaläggande skall komma direkt och på samma forum som där felet begåtts.
Protokollet lades därefter till handlingarna.

   
§ 79
Skrivelser
 

a) In
-
b) Ut
Skrivelserna genomgicks med ett tillägg av: AH - till Patent och Registrerings Verket,
Förnyelse av utgivningsbevis för periodisk tidskrift, gäller i 10 år.

   
§ 80
Boxerfullmäktige 2009
 

PL informerade om att dagordning färdigställs av PL och AR. LER saknar en punkt i dagordningen som enligt stadgarna skall vara med, LER undersöker detta och meddelar PL.
AS beslöt att inte lägga något förslag under punkten "AS förslag" på dagordningen.
Sune Halvarsson räknar ut mandatfördelningen.
KJ kontrollerar medlemsregistret för vandringspriser.
Verksamhetsberättelsen, verksamhetsplan och budget är under konstruktion.
För bokslutet behövs en inventering göras, UPPDROGS åt samtliga att rapportera till AH.
Uppdrogs åt LER att kontakta ÖNLO angående årsmöte utanför stadgarnas tidsramar.
Valberedningens förslag har ännu inte inkommit, inte heller förberedande valberedningens.
AS svar på inkomna motioner är formulerade.
PL ansvarar för distribution av BF-handlingar utom för ekonomin som AH ansvarar för.
Per-Inge Johansson är tillfrågad som mötesordförande och Anna Persson är tillfrågad som mötessekreterare, båda har tackat ja.
Vandringspriser: KJ påminner föregående års vinnare om att ta med priserna till årets BF.

   
§ 81
Lokalområdesträff 2009
 

AS förslag till diskussionsämnen (som komplement till lokalområdenas önskemål) är färdigställd.
Uppdrogs åt KS att kontakta NVLO angående distribution av möteshandlingar, blommor och lokalområdesträffens dagordning.

   
§ 82
Rapportering och beslut i samband med denna
 

a) Kassören
Per 31 dec 2008:
På PG:t fanns 51 975:82 kr, på SM Postgirot 5 584:63 på banken 119 435:41 kr, i kassan 712:50. Kundfordringar uppgår till 49 314 kr och leverantörs skulder 64 280:64 kr. Medlemsavgifterna har sjunkit med ca 3 300 kr 2008 jämfört med 2007.

b) Avel
AR informerade om pågående uppfödarärende.

c) Hälsa
Ett nytt RD-fall har konstaterats och kommer publiceras så snart alla handlingar kommit in,.
PL och Ulrika Edgren deltar på SKK:s Avelskonferens.

d) Mental
Förfrågan angående korningsdiplom har inkommit, detta tillhandahålls inte av AS utan får lösas på lokalnivå.

e) Exteriör
Noteras att Torbjörn Johansson auktoriserats som ny exteriörbeskrivare på boxer.
En uppdaterad förteckning över auktoriserade exteriörbeskrivare behövs, PL och LER sammanställer en sådan förteckning. Önskvärt vore om den sen kan läggas ut på hemsidan och publiceras i BB, UPPDROGS åt LER att kontakta beskrivarna för deras medgivande till detta.
Instruktion för hur man fyller i det nya protokollet skall sammanställas och meddelas exteriörbeskrivarna. Rasklubbarna blir nu ansvariga för att sammanställa när och var exteriörbeskrivarna har tjänstgjort, rutiner för detta behöver utarbetas.
UPPDROGS åt LER att i nästa BB informera om Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar rörande exteriöra överdrifter hos rashundar

f) Tävling
AS beslöt att ändra namnet till Maj-Britt Larssons minnespris enligt MÖLO:s förslag nr. 3.

g) Boxer-SM
Rapporterades att Tånga Hed är tillfrågade likaså Herrljunga BK. UPPDROGS åt AR att kontakta SBK för ansökan om att flytta SM geografiskt.
Ännu inget svar från den tillfrågade italienske domaren.

h) Boxerläger
AS uppdrog till AR att ställa förfrågan till förra årets kommitté om de vill arrangera ett lika bra läger för 2009.

i) Boxerbladet
Annonsintäkterna har minskat under året, marknadsföring på privata hemsidor kan vara en orsak.

j) Hemsidan
Inget att rapportera.

k) PR/Info
Inget att rapportera.

l) Medlem
Medlemsintäkterna har tyvärr minskat under året.

m) Sekretariat/valphänvisning
Inget att rapportera.

n) Förtjänsttecken
Fem ansökningar har inkommit, efter kontroll har CHS hos SBK ansökt för fyra av dessa.

o) Årsbok
AN informerade om att årsboken börjar ta slutgiltig form, ÅL hjälper till med korrekturläsning av korningsdelar, LER hjälper till med höftleds- och knästatistik. AS beslutade att låta trycka Årsboken enligt print on demand principen, offerten i bilaga. AN kontaktar lokalområdena för att veta hur många de vill förbeställa till sina medlemmar.

   
§ 83
Internationellt
 

Julkort har kommit från Atibox.

   
§ 84
SBK/ RUS/ RASK
 

PL ber alla inom AS följa SBK:s hemsida för att hålla sig informerade om SBK:s nya organisation, ny stadga för rasklubb har ännu inte kommit.
PL skickar in statistik för 2008 till SBK.

   
§ 85
Nästa möte/årets möten
 

BF och LO träff 14-15 mars 2009

   
§ 86
Övriga frågor
 

Inga övriga frågor.

   
§ 87
Mötets avslutande
 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

   

Sollentuna 2009-01-11
Vid protokollet:

 
Karin Sundell
V. Sekreterare
Pia Lannermalm
Justerare
Agneta Rainsson
Ordförande