Styrelseprotokoll 2010


Beskrivning: C:\Users\Filippa\Desktop\BILDER\knapp_pilvanster.jpgÅter till AS-informerar

PROTOKOLL
SVENSKA BOXERKLUBBENS AVDELNINGSSTYRELSE
Protokoll 8/2010

 

Plats:

Telefonmöte

Datum:

28 november 2010

 

 

 

Närvarande:

Åsa Danielsson, Inga Bengtsson, , Kim Öigaard, Lars-Erik Redlund, Ingrid Trip, Helen Nilsson, Monica Fomin, Ingrid Andersson, Sirkku Hyyppä, Åsa Lind, Martina Carlstedt

Frånvarande:

Anna Persson, Barbro Haglund

Protokollet som PDF-fil

§ 77

Mötets öppnande

 

ÅD hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

 

§ 78

Godkännande av dagordningen

 

Dagordningen godkändes.

 

 

§ 79

Val av justerare

 

ÅL valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

 

 

§ 80

Genomgång av föregående protokoll

 

Protokoll 7/2010 är justerat och utlagt på hemsidan.

 

 

§ 81

VU-beslut

 

Filippa Ek har utsetts till ny webmaster.

 

 

§ 82

Inkommande/utgående post

 

Inkommande

SBK: Inbjudan till Organisationskonferens 2011
SBK: Inbjudan till kurs för utställningsarrangörer
SBK: Utskick från Brukshundsklubben valberedningen
SBK: Internationell Avelskorning
SBK: Mental: Register över testledare

SBK: Stockholms Hundmässa – rastext (besvarat)
SBK: Resultatredovisning 2100 – Utställning
SBK: Utställnings och Championatbestämmelser 2012-2016
SBK: Inbj till Anatomiutbildn och Exteriörbeskrivareutbildn 2011
ATIBOX: Ang jubileumsbok
Övrigt: champions in heaven utskick

 

Utgående

Brev till NVLO

Brev till norsk uppfödare ang. RD

Brev till alla LO ordf ang. Royal Canins samarbetsavtal (ÅD)

§ 83

Uppdrag Boxerfullmäktige och LO-träff

 

Uppdrag LO-träff
-
Årsboken
-
Öppnare attityd gällande hälsotillståndet hos boxer
-
Medaljsystem på SM
-
Fler annonser i Boxerbladet
-
LO-mästare i IPO/BSL  

Uppdrag från Boxerfullmäktige
-
Ekonomisk rapport: Även siffror från föregående år ska finnas med, som jämförelse.
-
Budget vid BF: Bör finnas jämförelsesiffror från föregående år, gärna både budget och utfall.
-
Nya stadgar.

 

 

§ 84

Rapportering och beslut i samband med denna

 

a)    Kassören

IB presenterade uppdaterade Balans/Resultatrapporter t.o.m. okt 2010 vilka fortfarande visar positiva siffror. Som det ser ut så kommer årets resultat i motsats till föregående år att visa en vinst.

 

b)    Avel

IA är nu i stort sett klar med RAS utvärderingen som kommer att insändas inom de närmaste dagarna.

KÖ berättade i stora drag om helgens Avelsmål och Uppfödarkonferens 2010 (SBK) i Jönköping.

 

c)    Hälsa

SH meddelade att Hälsokommittén har haft svårigheter att få tag på de gamla licenserna till Genetica Lathunden. Nu har det visat sig att dessa ej längre är aktuella och att 1 ny licens per rasklubb kommer att utfärdas. Det är viktigt att vi har kontroll på vem som förvarar denna licens inför framtiden.

Ulrika E och Pia L har deltagit i SLUs Forskarkonferens i Uppsala.

 

d)    Mental

2010 års MH och MT är nu sammanställda.

Sista ansökningsdag för korningsstatyetter och korningsdiplom är 2010-12-31.

 

e)    Exteriör

Kompendium bör revideras samt tryckas upp till SBKs domarkonferens november 2011.

 

f)     Tävling

2011 kommer alla utställningsresultat att kunna skickas digitalt direkt till SKK.

I övrigt inget att rapportera.

 

g)    Boxer-SM

SM-kommittén består av Ingrid Trip (sammankallande 2011), Tomas Ericsson och Ulrika Edgren.

Uppdrogs åt IT att tillfråga Barbro H som ersättare för Karin S som avgått.

IT rapporterade att markerna på Tånga Hed för 2011 nu är klara.

 

h)    Boxerläger

IT rapporterade att även markerna för lägret 2011 är klara

IT kollar med Eva Jacobsson vad hon behöver för hjälp.

 

i)     Boxerbladet

Redaktionen får i uppdrag av AS att utse vinnaren i fototävlingen.

MC tar kontakt med Anki Ryd om gamla exemplar av Boxerbladet som hon har hemma. Dessa kan sedan lämpligtvis läggas ut i montrarna på mässorna i Stockholm och Göteborg.

 

j)     Hemsidan

Filippa har nu tillträtt som webmaster och börjat sätta sin egen prägel på sidan.

 

k)    PR/Info

ÅL kollar upp tryckningen av boxerfoldrarna.

MC kollar med ÖLOs Kajsa P vilka inköp som behöver göras för montern i Älvsjö.

ÅL och MC går igenom listan på ”Boxer-grejer” som ÅL presenterat för AS och bestämmer vad som är lämpligt att inköpa för 2.000:- för vidareförsäljning på mässorna.

 

l)     Medlem

AS har uppdragit till Ulrika E att tillskriva de medlemmar (ca 25-30 st) i uppfödarregistret som ej betalat sin avgift. De har en tidsfrist till 2010-12-31, därefter tas de ur registret och tas även bort från resp. lokalområdes hemsida.

 

m)  Valphänvisning/omplacering

AS uppdrar till Avelskommittén att ta bort hänvisningen för två uppfödare från vårt uppfödarregister. Detta i avvaktan på SKKs Disciplinnämnds beslut och i enlighet med SKKs UKK/5/2010 protokoll punkt G94/10.

 

 

n)    Årsbok

Inget att rapportera, tyvärr.

 

o)    Stadgar

SBK har gjort de redaktionella ändringar som skulle göras och de nya stadgarna kommer att träda i kraft 2011.

 

p)    Organisation

Alla i AS uppmanas att ta tag i uppdateringen av sin funktion/kommitté.

 

 

§ 85

Internationellt

 

Linda Näslund har varit vänlig att åta sig att sammanställa material till Atibox-biografin trots den korta tid hon har till sitt förfogande.

I februari 2011 planeras en träff mellan Norges, Finlands, Danmarks och Sveriges ordförande. Tanken med mötet är att utbyta erfarenheter och idéer med varandra.

 

 

§ 86

SBK

 

ÅD har deltagit i SBKs telefonmöte ang Internationell Avelskorning den 16 november. De rasklubbar som deltog var eniga om att SBK till SKK skall skicka ansökan om uthållighetsprov (UHP).

ÅD kommer att delta i SBKs Organisationskonferens 22-23 januari 2011.

 

 

§ 87

Åtgärdslista

 

Efter att ha fått positivt svar från de flesta Lokalområden kommer nu samarbetsavtalet med Royal Canin att undertecknas av ÅD.

 

 

§ 88

Övriga frågor

 

Inga övriga frågor

 

 

§ 89

Nästa möte/årets möten

 

Äger rum på Scandic Hotell, Upplands Väsby lörd-sönd 15-16 januari 2011 med start kl 9.00.

De som har behov av hotellrum ska senast 5 december, maila Ingrid A, som har åtagit sig att sköta bokningen.

 

 

§ 90

Mötets avslutande

 

ÅD tackade alla för visat intressen och förklarade mötet avslutat.

 

Monica Fomin
Mötesekreterare

Åsa Danielsson
Ordförande

 

Åsa Lind
Justerare

 


 

Beskrivning: C:\Users\Filippa\Desktop\BILDER\knapp_upp.jpg