Styrelseprotokoll 2009

Åter till AS-informerar

MÖTE MED
SVENSKA BOXERKLUBBENS AVDELNINGSSTYRELSE
Protokoll 7/2009
Plats:
Herrfallet, Arboga
Datum: 21-22 november 2009
   
Närvarande:

Åsa Danielsson, Karin Lindström, Ingrid Andersson, Åsa Lind, Lars-Erik Redlund, Pia Lannermalm, Ingrid Trip, Anna Persson

Frånvarande:

Sirkku Hyyppä, Morgan Österlind, Ann-Christin Rydh, Lotta Stenström, Thomas Ericson


§ 89
Mötets öppnande
 

ÅD hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Suppleanterna PL och IT går in som ordinarie ledamöter.

   
§ 90
Godkännande av dagordningen
 

Dagordningen godkändes.

   
§ 91
Val av justerare
 

Karin Lindström VALDES till justerare.

   
§ 92
Genomgång av föregående protokoll
 

Föregående protokoll är justerat och utlagt på Boxerklubbens hemsida.

   
§ 93
VU-beslut
 

VU-beslut 2/2009: Adjungering av Inga Bengtsson som kassaförvaltare fram till BF 2010. Beslutet togs på förslag från revisor och valberedning, med förankring i den övriga avdelningsstyrelsen.

ÅD meddelade att valberedning och revisorer arbetar vidare med frågan att utse Inga Bengtsson till kassör under innevarande verksamhetsår. Om så sker har den tidigare valda kassören ACR meddelat ÅD att hon avgår ur styrelsen.

   
§ 94
Inkommande/Utgående post
 

Inkommande
SBK: Tävlingsprogrammet för 2010
SBK: Regelrevideringsförslag lydnad/bruks
SBK: Ang medlemskap och medlemsavgifter för 2010 (besvaras senast 9 nov)
SBK: Ang internationell avelskorning (besvaras senast 1 dec)
SBK: Ang vidareutbildning på boxer (besvaras senast 25 nov)
SBK: Fråga ang unghundsbeskrivning
SBK: Ang flytt av SM-utställning 2010 till Tånga Hed
SBK: Info om förändringar i MT fr.o.m. 2010-01-01
SBK: Inbjudan till organisationskonferens (besvaras senast 21 dec)
SBK: Förfrågan om utställningsarrangörer (besvaras senast 15 nov, inkom den 11 nov)
SBK: Lathund för exteriörbeskrivningsprotokoll
SBK: Förfrågan från förbundsorganisationens valberedning (besvaras senast 15 dec)
SBK: Ang registerhandlingar vid prov och tävling
Brukshunden: Ang ny redaktion (besvaras senast 16 nov)
SKK: Karin Drotz ang brev från boxeruppfödare
SKK: Ang utställningar 2012
ÖNLO: Verksamhetssammanställning 2009
ÖLO: Verksamhetssammanställning 2009
ÖGLO: Verksamhetssammanställning 2009
ÖLO: Motion om att upphöra med knästatus som krav för avel på boxer
SLO: Ang info-broschyr för SLO
FS DATA: Nytt användarnamn och lösenord till hemsidan
ATIBOX: Change of the place of ATIBOX World Show 2011
Rottweilerklubben: Ang skrivelse till SBK ang MH
SBKs Rasklubbar: Ang utbyte av tidningar
Karin Rezewski: Ang ny bok

Utgående
SBK: Ang unghundsbeskrivning
SBK: Ang flytt av SM-utställning 2010 till Tånga Hed
Svb LO: Diskussionsunderlag ang arrangemang av Boxer-SM och Boxerläger
SvB LO: Förfrågan från förbundsorganisationens valberedning
SvB LO: Ang registerhandlingar vid prov och tävling
SvB LO: Påminnelse om protokoll till AS samt verksamhetssammanställningar

   
§ 95
Kvarvarande arbetsuppgifter från BF
 

Publicering av resultat (hemsidan) för svenskfödda utlandsboende hundar.

   
§ 96
Rapportering och beslut i samband med denna
 


a) Kassören
I fredags eftermiddag inkom balans- och resultatrapport, tyvärr något sent för att alla ska ha hunnit läsa igenom och sätta sig in i handlingarna inför helgens möte.

AS gick igenom resultat- och balansrapportering och uppmärksammade ett stort antal frågetecken. ÅD kommer att träffa revisor och kassör för att stämma av ekonomin. Flera ledamöter uttryckte sin otillfredsställelse över att AS inte har full kontroll på klubbens ekonomi.


 

b) Avelskommitté (AK)
 

Info om RAS i Boxerbladet

Informationen kommer i nr 1/2010.

 

Info om SRD i Boxerbladet

Informationen kommer i nr 4/2009.

 

Uppfödarträffen

ÅD rapporterade från uppfödarträffen. Tio personer deltog och evenemanget är att betrakta som lyckat. Ett förslag som kom upp gäller valphänvisning enligt norsk modell, där det anges vilka som följer rasklubbens rekommendationer eller ej. AS avser att invänta SKKs kommande valphänvisning innan frågan diskuteras vidare. Artikel från uppfödarträffen kommer i BB 4/2009.

 

Internationell avelskorning
Rasklubbarnas samarbetskommitté har uttryckt en önskan om att få den internationella avelskorningen som officiell merit. SvB ställer sig tveksam till nyttan med detta förslag, men har inga invändningar. Om avelskorning ska införas så bör meriten ”lägst IPO1 med godkänt resultat” ha ett alternativ i de svenska bruksproven. IA besvarar frågan till SBK.

 

Förfrågan från SKK/SBK ang registrering av knän på utländska avelsdjur

Frågan gäller huruvida SvB på SKK/SBKs uppmaning ska ansöka om en förändring i registreringsbestämmelserna avseende registreringskrav för boxer med avseende på knäledsröntgen då svenska uppfödare reser utanför de nordiska länderna för parning. SKK har meddelat att man avser att driva igenom en förändring, men vill först ge SvB chansen att lämna synpunkter i frågan.

 

Frågan diskuterades och många olika åsikter och förslag till formuleringar framfördes.

Med hjälp av ordförandens utslagsröst BESLUTADE AS att föreslå en ändring avseende registreringskrav för boxer avseende knäleder enligt följande:

-        Undantag för utomnordiskt boende/ägd avelshane

-        Verka för att ett FCI-intyg införs för knäleder

-        Alla hanar som bor eller vistas i Sverige (på leasingavtal etc) ska röntgas och avläsas i Sverige fram till dess att ett FCI-intyg finns.

 

KL, PL och AP reserverade sig mot beslutet.

Utvärdering och revidering av RAS

Samtliga kommittéer kommer att gå igenom sina respektive delar i RAS och inkomma med jämförande underlag senast den 1 februari. Avelskommittén samordnar arbetet. ÅD tillfrågar Ulrika Edgren om hon kan bistå i arbetet.

AP scannar dokument från Collieklubben och skickar till samtliga.
LER skickar ut RAS-dokumentet som word-fil. c) Hälsokommitté (HK)
 

I en motion från ÖLO föreslås att knäledsstatus som krav för avel på boxer ska upphöra. Motionen har tillstyrkts av ÖLOs styrelse. Den veterinär som används som referens i motionen har efter förfrågan från AS förklarat att han inte står bakom den information som han uppges ha lämnat och att han på förfrågan har avböjt att tillstyrka motionen.

 

AS BESLUTADE att föreslå avslag på motionen. Hälsokommittén återkommer med förslag till motivering.

 

PL redogjorde för läget för renal dysplasi (RD) i rasen och påtalade vikten av att drabbade hundar obduceras/analyseras, med avsikt att se till hela rasens bästa. Kommittéerna för avel och hälsa kommer att vädja om uppfödares och drabbade valpköpares hjälp i BB 1/2010 samt uppdatera informationen på hemsidan. Katarina Tängwall tillfrågas om att skriva en enklare lägesrapportering i ärendet samt om vilken hjälp forskarna vid SLU behöver för att komma vidare.

 

Årsstatistiken visar att kejsarsnitten har ökat från 24 % till över 30 %, vilket inte är ett sundhetstecken för rasen. Förmodligen härrör problemet från primär värksvaghet, vilken nedärvs genom både far och mor. Frågan är uppmärksammad av försäkringsbolagen.

 

IA anser att statistik efter föräldradjur avseende t ex krypta hanar, kejsarsnitt och kroksvans bör finnas tillgänglig. PL påminde om att statistiken är anonym efter uppfödarnas önskemål.
AS anser att rasklubben bör verka för en öppnare attityd, för att i slutändan kunna ha en mer utförlig statistik. Ju mer information, desto större kunskap och bättre avelsplanering. Frågan föreslås diskuteras på LO-träffen.  

 

KL har gått kurs för avelsråd, steg 1 och är mycket nöjd med denna utbildning.
UE och SH har gått SBKs hälso- och rasdatautbildning.d) Mentalkommitté (MK)
 

SBK har skickat information om förändringar i MT fr o m årsskiftet. Informationen har skickats ut till lokalområdena samt kommer att presenteras i BB 4/2009.

 

Mentalkommittén räknar för närvarande statistik för MH/MT inför verksamhetsberättelsen samt hanterar ansökningarna för statyetter. Boxerstatyetterna kostar numera 41 euro i inköp.

 

Lokalområdena har uppmanats att skicka in ansökningar om MH/MT.


e) Exteriörkommittén (EK)
 

Ansökan om vidareutbildning på boxer från Martin Eriksson

AS tillstyrker ansökan. IA besvarar ansökan.

 

Utvärdering av SRD

IA tillskriver SKK och meddelar att SvB anser att de nya bestämmelserna bör pågå under en längre tid innan utvärdering kan ske.

 

Rutiner för statistik över exteriörbeskrivares tjänstgöring

LER uppmanades än en gång att ta fram en lista på exteriörbeskrivare samt inkomma med förslag till hur statistik över tjänstgöring ska föras.

 

Information om de nya exteriörprotokollen

Information om de nya protokollen samt vad som gäller för exteriördomare för att behålla sin auktorisation ska presenteras på hemsidan och i Boxerbladet. IA skriver.

 

LER har skickat exteriörprotokoll som dataformulär till samtliga LO, vilket även ska läggas ut på hemsidan.

 

Exteriörpärm
Ingen vet var pärmen finns. ÅD tillfrågar Agneta Rainsson.
Om inte pärmen återfinns kommer en ny pärm att sättas samman.

 

Lathund exteriörprotokoll

LER skickar lathunden till samtliga exteriörbeskrivare i klubben.f) Tävling
 

KL meddelade att vi saknar någon som sammanställer utställningsresultaten till Boxerbladet. Om ingen ny person anmäler sig kommer resultaten att hämtas från hemsidan, vilket innebär att alla måste skicka in sina resultat för att få dem införda i tidningen.

 

SBK har beviljat flytten av SM-utställningen 2010 från Ånnaboda till Vårgårda. Utställningen för 2011 är ansökt till Ånnaboda och bör därmed också ansökas om att flyttas. För 2012 står det Vårgårda i ansökan.

 

KL arbetar med vandringspriser och har hittills gått igenom nästan 900 starter.


g) Boxer-SM
 

Utvärdering av SM 2009

SM-gruppen har inte haft sitt planerade möte och därmed inte heller gjort någon utvärdering. Men känslan är att deltagare/besökare har varit nöjda och det ekonomiska resultatet hamnade på plus.
AS diskuterade frågan och IT sammanställer en lista över vad som var bra och vad som bör ändras/förbättras till nästa år.

 

Tillsättande av SM-kommitté 2010

Årets SM-kommitté (Ingrid Trip, Karin Sundell, Ulrika Edgren) kommer att ansvara för evenemanget även år 2010. Tånga Hed är inbokat.

 

Domare till utställningen 2010

Förslag på domare diskuterades och PL fick i uppdrag att tillfråga de föreslagna.


 

h) Boxerläger
 

Tillsättande av lägerkommitté 2010

Förra årets lägerkommitté kvarstår under 2010 med Eva Jacobson som lägergeneral. Lägret kommer att äga rum v.29 på Tånga Hed.

 

AP har skickat ut underlag till diskussion ang arrangemang av Boxer-SM och Boxerlägret till samtliga LO. Frågan tas upp på LO-träffen i mars.


i) Boxerbladet

Tidningsutbyte mellan rasklubbar

SBKs rasklubbar har diskuterat hur klubbarna ska skicka klubbtidningar till varandra. Två förslag är lagda; Tidningarna skickas ut till en eller flera personer i varje klubb eller tidningarna läggs i digitalt format på SBKs intranät FIDO, där berörda själva kan ladda ned tidningar av intresse. Då det förstnämnda förslaget innebär en avsevärd kostnad så anser AS att det andra förslaget är att föredra, vilket även Boxerbladets redaktör stöder.


Utformning/kostnad för Boxerbladet

Enligt redaktionen kan vi dra ned på kostnaden för Boxerbladet genom att byta format på tidningen. Offert för detta kommer att tas in. 

 

ÅD tar in uppgift på vilka tidningen går till, utöver medlemmar och prenumeranter.

ÅD kommer att träffa redaktören för att diskutera Boxerbladets utformning och kostnad.


Regler för valphänvisning/annonsering

ÅD går igenom frågan med redaktören och återkommer. 


 

j) Hemsidan
 

Tävlingsresultat för utländska hundar på hemsidan

AP har skrivit förslag till hur SvB kan hantera tävlingsresultat för utländska hundar på hemsidan. AS BESLUTADE enligt förslaget.

 

Ny webbmaster

Tidigare webbmaster har avslutat sitt uppdrag den 31 oktober och då ingen ny person hade anmält sitt intresse vid denna tidpunkt är det nu AS som handhar hemsidan. Sidan är under stort behov av översyn och omstrukturering, och AS beslutade att behålla hemsidan under AS tills detta arbete är utfört. AS uppdrog åt AP att ta hand om detta.

 

Två personer har nyligen inkommit med en intresseanmälan för hemsidan. Dessa kommer att kontaktas och meddelas att behovet av ny webbmaster inte är aktuellt för tillfället, men att vi återkommer med förfrågan en bit in på kommande år.


 

k) PR/Info
 

Hund 2009; My Dog

ÖLO har hand om boxermontern på Hund 2009 och VLO på My Dog 2010.

 

Info-folder

AP visade två förslag till informationsfolder. AS läser igenom och återkommer.

 

Förvaring och utskick av förlagsartiklar

Inventering av allt SvB-material ska genomföras inför årsslutet.
LER erbjuder sig att åka till Eva Rosell och hämta all SvB-egendom av värde. Övrigt material, t ex gamla boxerblad, kan slängas.

AP hör med ÖGLO om det finns någon där som tillfälligt kan husera materialet från ER. ÅD pratar med ER och ber henne att rensa ut, t ex gamla boxerblad. Panoramaböcker och 40-årskrönikan kommer att säljas till ett lågt pris på Hund 2009.

ÅL rensar i sitt lager, men spar ett exemplar av varje krönika/årsbok. AP åtar sig att scanna materialet för digital lagring.

 

ÅD hämtar SvBs tavlor (Åke Lindström) och smycken hos Agneta Rainsson.

 

Det finns flera företag som erbjuder sig att lagerhålla klubbmaterial. IT kollar upp denna möjlighet.


 

l) Medlem
 

ÅD och LS kontrollerar att samtliga registrerade uppfödare per kennelnamn samt hanhundsägare i hanhundsregistret är medlemmar i SvB.
 

Ett LO har en icke-medlem i sin valberedning. Enligt LO-ordföranden ska detta nu vara åtgärdat.


 

m) Valphänvisning/omplacering
 

Ang boxeruppfödares förfrågan till SKKs avelskommitté om SvBs agerande vad gäller avelsrekommendationer för renal dysplasi

SBKs utskott för avel & hälsa ska diskutera ärendet på ett möte den 5-6 december och enligt SKK ska underlaget skickas till SvB inför detta möte. Till dess att SvB får en förfrågan eller annat underlag så finns inget ärende i frågan.

 

Uppfödare som brutit mot SKKs grundregler önskar vara med i uppfödarregistret

Uppfödaren har meddelat att hon nu är medveten om att hon har gjort fel, men anser att hon handlade i god tro efter kontakt med SKK. AS BESLUTADE att tillåta inträde för aktuell uppfödare till uppfödarregistret, under förutsättning att samtliga regler för deltagande i uppfödarregistret är uppfyllda.


Uppfödare där inte samtliga ägare är medlemmar i SvB

ÅD kontrollerar medlemskap för samtliga uppfödare.


Hemsidor som länkas från uppfödarregistret ska handla om boxeruppfödning

ÅD formulerar text och meddelar berörda.


Kennelnamn ska vara rättstavade

ÅD har pratat med de berörda och de har lovat att åtgärda.


n) Årsbok
 

Trots annonsering har ingen redaktör till årsboken gått att få fram och det verkar nu som om någon årsbok för 2008 inte kommer att kunna framställas. AS BESLUTADE att istället framställa en enklare version av årsboken, där enbart utställningskritiker från boxerspecialer samt årets vandringspriser ingår. För att fördela arbetet på ett effektivt sätt kommer alla LO att tillfrågas att utse någon som kan skriva in kritikerna från den egna boxerspecialen i härför avsedd mall. Annika Hansson tillfrågas om att översätta kritikerna från SM.o) Stadga
 

SvB måste ta beslut om SBKs nya stadgar, vilket ska ske vid två olika tillfällen. IA och ÅL kontaktar lokalområdena i denna fråga, med avsikten att få ett beslut innan årsskiftet och därefter ytterligare ett på Boxerfullmäktige.p) Organisation
 

Organisationsöversikt

AP efterlyste kommittéer och övrigas uppdateringar av organisationsöversikten. Hälsokommittén meddelade att deras text ännu är aktuell.


Verksamhetsberättelse för 2009
Tre LO har lämnat in sin verksamhetssammanställning för 2009, resten har ytterligare 10 dagar på sig. Detsamma gäller för de centrala kommittéerna. IT tar hand om sammanställningen för läger och SM.


Ev. AS-förslag till BF
AP har skrivit ett förslag om ändring av reglerna för Boxerbladets omslag.

AS BESLUTADE att anta förslaget som AS-förslag till Boxerfullmäktige.

 

AS diskuterade andra frågor, t ex medaljsystemet på SM, totalmästare SM, ungdomsmästare SM. Inga konkreta förslag fördes fram, men frågorna kan diskuteras på LO-träffen.


Övrigt material till BF

Andra förslag till diskussioner på LO-träffen är årsbokens vara eller icke vara samt hur den ska sammanställas kommande år.

 

ÅD meddelade att kassaförvaltare Inga Bengtsson kommer att göra bokslutet för 2009.

 

Varje kommitté uppmanades att förbereda sin budget för 2010 inför januarimötet.

 

ÖGLO tillfrågas om moderator på LO-träffen.

AS BESLUTADE att tillfråga Per-Inge Johansson ang ordförandeskapet på BF. AP kontaktar PIJ.
AS BESLUTADE att utse AP till sekreterare på Boxerfullmäktige.

 

ÅD kontrollerar att annons för BF finns med i BB 4/09.


Inventering av SvB-material hos AS-ledamöter
Samtliga AS-ledamöter ska utföra en inventering och meddela denna till sekreteraren senast den 1 dec.


Förtjänsttecken

ÅD kontaktar CH Sporre om pärmen för förtjänsttecken samt kontaktar alla LO och efterfrågar förslag till förtjänsttecken.


Valberedningens arbete

AS noterade att valberedningen har påbörjat sitt arbete.

   
§ 97
Internationellt
 

ATIBOX ska ta fram en biografi med anledning av organisationens 60-årsjubileum.
Varje medlemsklubb har uppmanats att inkomma med information. PL kollar tidigare engelsk presentation av SvB och förbereder ett förslag.

   
§ 98
SBK
 

Organisationskonferens i januari
ÅD representerar SvB på SBKs organisationskonferens i januari. Även AP deltar i rollen som utskottsledamot i SBK.

Skrivelse från valberedningen
AS har tagit del av valberedningens skrivelse och denna är utskickad till samtliga LO för ev synpunkter. 

RAS/RUS-konferens
SBKs utskott för avel & hälsa har bett att eventuella frågor till vad som tidigare hette RAS/RUS-konferensen ska skickas till Katinka Ryttse. Alla uppmanas att fundera på saken och frågan tas upp på nästa möte.

   
§ 99
Nästa möte
 

Nästa möte kommer att äga rum den 10 januari i Solna. Mötet kommer att fokusera på budgetarbetet och revisor PO Sundelin ska inbjudas till mötet.

 
§ 100
Övrigt
 

Sponsoravtal Royal Canin
Om ingen av parterna säger upp avtalet så fortsätter det som tidigare. AS är nöjd med överenskommelsen och har ingen avsikt att säga upp avtalet.

Vad finns kvar på åtgärdslistan?
Åtgärdslistan gicks igenom och ett stort antal punkter kunde strykas. Dock tillkommer nya punkter efter helgens möte. Alla uppmanas att hålla ett öga på listan och se till att beta av sina ansvarspunkter, samt meddela detta till ÅD/AP.

Förfrågan från Karin Rezewski
Karin Rezewski skriver en ny bok och efterfrågar material från SvB. AP kontaktar KR och tar fram efterfrågat material.

Statyetter
AS BESLUTADE att köpa 37 boxerstatyetter från Minnesfonden Marikarlos Vänner. Statyetterna har tillhört Marion Humble och säljs nu till ett förmånligt pris där intäkterna tillfaller minnesfonden.

   
§ 101
Mötets avslutande
 

ÅD tackade samtliga för en givande helg och förklarade mötet avslutat.

   
   

Anna Persson
Sekreterare
Åsa Danielsson
Ordförande
 
Karin Lindström
Justerare