FÖR UPPFÖDARE AV BOXER  

Här finner du viktig information för dig som är uppfödare. Det handlar om allt från vilka lagar som berör
din verksamhet till de förmåner du som är uppfödare av boxer har som medlem i Svenska Boxerklubben.


Tänk på att du räknas som uppfödare även om du inte har ett kennelnamn och bara avser att ta en kull
på din tik, ansvaret är detsamma för varje individ som föds och för varje valpköpare.


 

SRD

 


 

OM DU FUNDERAR PÅ ATT BLI UPPFÖDARE…

 

Som uppfödare är du skyldig att följa Jordbruksverkets regler och anvisningar samt SKK:s Grundregler.
Både uppfödare och hanhundsägare är även skyldiga att sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för
boxer.

.. ställ dig själv följande frågor:

Har jag tillräckligt med tid för att ta hand om valparna tills de är gamla nog att flytta till sina nya hem, vilket vanligtvis är 8 veckor?

Har jag tillräckligt med kunskap för att kunna ge mina valpköpare råd och hjälp gällande hur man tar hand om en valp vilket inkl.
skötsel, mat, träning och hälsofrågor?

Kan jag tillräckligt om valpning för att kunna hjälpa min tik, om det behövs?

Har jag råd att betala för ett kejsarsnitt om det skulle visa sig behövas?

Kan jag hantera en stor kull på t.ex. 10 valpar?

Har jag tillräckliga kunskaper för att sköta kullen korrekt, inkl. avmaskning, vaccinationer och socialitetsträning av valparna?

Kan jag hitta bra hem till alla valparna?

Har jag möjlighet att ta tillbaks eller omplacera valpar/unghundar om det blir nödvändigt?

Om du inte kan svara JA på de ovanstående frågorna så kanske du inte skall bli uppfödare.


Om du har svarat JA på alla frågorna så får du inte glömma följande:Ansvarsfulla uppfödare har avsikten att varje ny kull som de föder upp skall vara bättre än föräldrarna.

Ansvarsfulla uppfödare tar stor hänsyn till hälsofrågor och mentalitet.

Ansvarsfulla uppfödare planerar framåt för varje parning så att varje producerad valp kan växa upp i bästa möjliga miljö.

Ansvarsfulla uppfödare accepterar sitt ansvar för valpar som de fött upp och är tillgängliga för att ge valpköpare råd, hjälp
och information även efter leverans.

Ansvarsfulla uppfödare utvärderar tidigare kullar utefter de hjälpmedel vi har idag (röntgen av höfter & knän, samt MH-test)
innan en ny kull på samma tik planeras. Även andra hälsobrister i tidigare kull/kullar måste finnas med i avelsplaneringen.Vidare har du som uppfödare ett speciellt ansvar för rasen och du bör som uppfödare arbeta efter rasklubbens avelspolicy.SvB har en Avelspolicy som består av avelsmål samt av en avelsstrategi för att uppnå avelsmålen. RAS, Rasspecifik AvelsStrategi,
är alla rasklubbar ålagda av SKK att ha. SvB:s RAS är från 2004 och skall revideras. Avelsstrategin ligger till grund för klubbens

Avelspolicy, som är det grundläggande handlingsprogrammet för hur vi ska bära oss åt när vi avlar på våra boxer, och allt detta
resulterar så småningom i avelsmål, det vill säga vad vi vill åstadkomma med vårt avelsarbete.

 

Vad kan din tik tillföra rasen? Det handlar om att fördjupa sina kunskaper – och att ta konsekvenserna som den ökade insikten kan medföra. Oavsett hur gullig och rar din tik är kan det hända att du kommer fram till att hon inte håller måttet som avelshund. Det räcker inte med att de hundar som ska gå i avel är friska, utan här måste man även ta stor hänsyn till familjebilden, d.v.s. hur ser det ut i tikens/hanens syskonkull, i föräldrarnas och ev. tidigare avkommors?

 

 

Innan du parar din tik tänk då noga över det ansvar du som uppfödare och hundägare har. Avel är inget man bör ägna sig åt lättvindigt
utan man ska noga fundera över vad varje kombination kan tillföra rasen och om du har den kunskap som krävs för att bedriva avel på
ett ansvarfullt sätt. Du som uppfödare bör även ha så gedigna kunskaper om hund i allmänhet och Boxer i synnerhet att du kan finnas
där som stöd och hjälp till dina valpköpare i allehanda situationer under hundens liv.

Hälsa är otroligt viktigt att ta hänsyn till vid avel, inte bara den fysiska, utan även den mentala hälsan. Se till att använda de verktyg för
utvärdering som finns att tillgå och värdera resultaten noga. "Frisk och sund" är så mycket mer än bara höftleder och knäleder eller ett
genomfört MH. Som uppfödare har du ett ansvar att endast avla på individer som inte bär på anlag som ger ökad risk för sjukdom eller
undermålig mentalitet.
Att avla på sjuka eller mentalt undermåliga hundar är inte bara opassande utan strider även mot Svenska Jordbruksverkets
föreskrifter för hållande av hund – avel.

Hanhundsägare har också ett ansvarDet är alltid tikägaren som väljer en passande avelshane till sin nästa kull och hon eller han har därför ett stort ansvar för att hundaveln
bedrivs på ett bra sätt. Men det har hanhundsägare också! Hanhunden och tiken kommer i lika hög grad att påverka utvecklingen inom rasen.


 

Avelsdata


Vad har vi för verktyg och vilka vägar kan man gå för att hitta lämpliga avelsdjur? Utan tvekan finns det en personlig tillgång som är oerhört
betydelsefull, nämligen vetgirighet. Ju mer du sätter dig in i din ras, din hunds familj och de enskilda avelsdjuren, desto större chans har
du att göra ett bra avelsval.

Strävan att inför varje parning ha tillgång till största möjliga mängd information borde å andra sidan vara lika viktigt för hanhundsägaren som
tikdito. En ur hälsohänseende misslyckad kull belastar ju avelshanen i lika hög grad som tiken.

Avelsdata är en guldgruva för den vetgirige! Här hittar du information om hundars hälsa, mentalitet, tävlingsresultat m.m och får en bättre
överblick för hela familjebilden. Du kan titta på vad hundars avkommor har för statistik gällande hälsa, mentalitet och övriga resultat. Göra
provparningar med de tilltänkta avelshundarna m.m. m.m. Var inte rädd för att prova dig fram!Hur man använder avelsdata:

SKKs tips & råd ang. avelsdata.


Förmåner för Uppfödare

 

Som medlem i Svenska Boxerklubben har du följande förmåner:

Du kan vara med i Uppfödarregistret, anslutningsavgift 200 kr.

Gratis valphänvisning på SvB:s hemsida, om kullen uppfyller klubbens  valphänvisningskrav och du är ansluten till uppfödarregistret.

Som uppfödare av Boxer kan du få hjälp och stöd av Avelskommittén, Hälsokommittén och Mentalkommittén i olika frågor som berör din uppfödning.

Du får presentera din hanhund på Hanhundsregistret, annonspris 200 kr.

Deltagande i årliga Uppfödarträffar.

 

 


 

SvB:s Avels- & Exteriörkommitté
28 oktober 2011